მთავარი Kaqchikel Choltzij: Kolon Chuqaʼ Kʼakʼa Taq Tzij

Kaqchikel Choltzij: Kolon Chuqaʼ Kʼakʼa Taq Tzij

0 / 0
როგორ მოგეწონათ ეს წიგნი?
როგორი ხარისხისაა ეს ფაილი?
ჩატვირთეთ, ხარისხის შესაფასებლად
როგორი ხარისხისაა ჩატვირთული ფაილი?
წელი:
2011
გამომცემლობა:
CLK-ALMG
ენა:
georgian
გვერდები:
333
ფაილი:
PDF, 1,54 MB
ჩატვირთვა (pdf, 1,54 MB)

საკვანძო ფრაზები

 
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
შეგიძლიათ დატოვოთ გამოხმაურება წიგნის შესახებ და გააზიაროთ თქვენი გამოცდილება. სხვა მკითხველისთვის საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრება წაკითხული წიგნების შესახებ. მიუხედავად იმისა მოგწონთ თუ არა წიგნი, მასზე გულწრფელი და დეტალური მსჯელობა, ადამიანებს მისცემს საშუალებას იპოვონ ახალი წიგნები, რომლებიც მათ დააინტერესებთ.
1

Take Charge of Your Life: How to Get What You Need with Choice-Theory Psychology

წელი:
2013
ენა:
english
ფაილი:
PDF, 1,13 MB
0 / 0
2

TIHTZOTI’ YET AB’XUB’AL POPTI’ Diccionario maya jacalteco-Popti

ენა:
spanish
ფაილი:
PDF, 27,89 MB
0 / 0
Kaqchikel Choltzij
Kolon Chuqa’ K’ak’a
Taq Tzij

KAQCHIKEL
KOLON CHUQA’ K’AK’A TAQ TZIJ

CHOLTZIJ

Kaqchikel Cholchi’

K’ulb’il Yol Twitz Paxi

K’amöl taq b’ey pa Kaqchikel Cholchi’ 2008—2011

K’amöl b’ey:
Ruka’n K’amöl b’ey:
Ajtz’ib’:
Ajpwäq:
Nab’ey To’onel:
Ruka’n To’onel:
Rox To’onel:

Lolmay Pedro Oscar García Matzar
Mynor Wankar Chacach Catú
Vitalina Mactzul Canux
Ama Floricelda Yucuté Cutzán
Silvia Esperanza Conjón Gonzáles
Celedonia Xico Gómez
Rosa María García Balán

Rub’i’ wuj: Kaqchikel choltzij, kolon chuqa’ k’ak’a taq tzij

Nuk’üy taq tzij:

Rony Arnoldo Chipix Otzoy
Rafael Hernández Huit

Nik’öy rupam ri wuj:

Pedro Morejon Patzán
Juan Esteban Ajsivinac

Ajya’öl na’oj:

Pedro Oscar García Matzar
Peter Rohloff
Robert Henderson

Xenik’on taq tzij:

Levi Carmelina Lix
Byron Vinicio Socorec
Alfonso Batz
Juan Patal
Tomás Chioc
Angélica Ajú

Nuk’üy rupam wuj:

Robert Henderson

To’onel taq molaj:

Wuqu’ Kawoq chuqa’ Kaqchikel Cholchi’

Darwin Alvaro Bala
Victor Par
Israel Raxjal
Maricela Marroquin
Cruz Zurdo
Fidel Calel Castro

RUPAM WUJ

Rupam wuj

II

Nab’ey taq tzij

1

Nab’ey peraj
Retamab’alil ch’ab’äl

7

Retamab’alil kajulew

41

Retamab’alil ajilanem

101

Retamab’alil winäq

141

Retamab’alil kematz’ib’

157

Ruka’n peraj
Artes del idioma

201

Ambiente natural

235

Ambiente social

295
II

Matemáticas

311

Informática

351

Cholwuj

393

NAB ’ EY TAQ TZIJ

Ri Kaqchikel Cholchi’ ruq’a’ ri K’ulb’il Yol Twitz Paxil nuya’ apon
chiwäch re jun wuj rub’i’ “Kaqchikel choltzij, kolon chuqa’ k’ak’a’ taq
tzij”, akuchi’ nucholajij apo jalajöj k’ak’a’ taq tzij pa ruwi’ ch’ab’äl,
ruwach’ulew, ajilanïk, winäq chuqa’ richin kematz’ib’, ruma ri’ re jun
wuj re’ ch’aron pa wo’o’ tanaj. Ri nab’ey peraj yecholajij ri taq tzij pa
Kaqchikel ch’ab’äl, ri ruka’n tanaj yecholajij apo pa kaxlan tzij.
Ri nab’ey peraj rub’ini’an Kaqchikel choltzij, ri k’o wo’o’ tanaj chupam: ri nab’ey tanaj rub’ini’an “Retamab’alil ch’ab’äl, k’ak’a’ taq tzij”
ri nuk’üt jalajöj taq tzij nisamajïx richin ch’ab’äl chuqa’ richin r; uk’utik
ri qach’ab’äl. Ri ruka’n tanaj rub’ini’an “Retamab’alil kajulew, kolon
chuqa’ k’ak’a’ taq tzij” nucholajij jalajöj taq tzij pa ruwi’ kib’i’ taq wachinäq e k’o pa ruwach’ulew chuqa’ ye’aq’oman. Ri rox tanaj rub’ini’an
“Retamab’alil ajilanem, k’ak’a’ taq tzij” nuk’üt taq tzij pa ruwi’ ri maya’
ajilanïk chuqa’ jalajöj taq tzij richin ri kaxlan ajilanïk. Ri rukaj tanaj
rub’ini’am “Retamab’alil winäq, kolon chuqa’ k’ak’a’ taq tzij”, pa re jun
tanaj re’ nicholajïx jalajöj taq tzij pa ruwi’ k’ayij, kimoloj winäq, taq
to’ïk, chuqa’ juley chik. Ri ro’ tanaj rubini’an “Retamab’alil Kematz’ib’,
K’ak’a’ taq tzij”, re jun peraj re’ nuk’üt taq tzij ri ye’okisäx pa ruwi’ kematz’ib’ chuqa’ ri jalajöj taq tzij yeqïl chupam ri jalajöj taq rusamajib’al
ri kematz’ib’.
Ri ruka’n peraj chi re re choltzij rub’ini’an Vocabulario kaqchikel, chupam re re’ yecholajïx pa kaxlan ri taq tzij Artes del idioma, Ambiente
1

natural, Matemática, Ambiente social chuqa’ Informática.
Re jalajöj taq choltzij re’ nokisäx richin chi ri qach’ab’äl xtokisäx pa ri
jalajöj taq k’ojlib’äl ruma ri’ jalajöj taq rusamaj xtub’eb’ana’ ri chwa’q
kab’ij. Re jun wuj re’ jun jeb’ël samajib’äl, ri nik’atzin richin rusamajixik
ri tijonïk chuqa’ netamäx kib’i’ ri taq tzij man qetaman ta chuqa’ tikirel
ütz nkokisaj ri winaqi’ ri e k’o kirayb’äl richin nketamaj chuqa’ nkik’üt ri
kaqchikel ch’ab’äl chupam ri kik’aslem, yalan xtik’atzin chi ke konojel
ri tijonela’ yesamäj chupam ri jalajöj taq tijonïk, chuqa’ jun jeb’ël samajib’äl pa nimatijob’äl.
Rik’in rutz’uk’ik re k’ak’a’ taq tzij re’, nqaya’ jun, ka’i’, oxi’ taq xak richin nqajotob’a’ ruk’u’x ri kaqchikel ch’ab’äl, po k’a nik’atzin rukanoxik
ri k’ak’a’ taq tzij richin nqanimirisaj chuqa’ nqajunumaj ri qach’ab’äl
achi’el rub’anon ri kaxlan ch’ab’äl, ruma ri’, k’atzinel rutaluxik ri k’ak’a’
taq tzij chupam ri jalajöj molojri’ïl, pa taq tijob’äl, pa taq k’ayib’äl chuqa’
pa qochoch richin niqetamaj chuqa’ niqokisaj ri chwa’q kab’ij apo.
Ronojel ri ch’ob’oj chuqa’ ri na’oj xqokisaj richin xqatz’ük re jun k’ak’a’
tzij, xqelesaj chupam ri sik’iwuj: Rukemik k’ak’a’ taq tzij tz’ib’an pa
Kaqchikel Cholchi’ achoq chupam nusik’ij jalajöj taq na’oj richin runuk’ik jun tzij, achi’el ri nub’ij chi k’atzinel noqäx rukemchi’ ri ch’ab’äl,
ri taq tzij k’o chi man kan ta e yuquyäq (nïm kaqän) chuqa’ k’o chi noqäx
rub’eyal kich’ob’oj qati’t qamama’.
Richin rub’anik re jun samaj re’ chuqa’ xeqak’ulb’ej xqachäp ri kina’oj
xkiya’ kan ri qach’alal xeto’on pa taq moloj ri xeqanük’. Ri taq tzij echolajin chupam re jun choltzij re’ e k’o pa rub’eyal pa kaqchikel-kaxlan
chuqa’ pa kaxlan-kaqchikel akuchi’ nqïl jujun taq tzij e junam kitz’ib’axik
po ma junam ta kiq’ajarik.
Xtik’atzin ta k’a re jun wuj re’ chi ke konojel ri qach’alal kaqchikela’
chuqa’ chi ke konojel ri qach’alal nikisamajij chuqa’ nikajo’ niketamaj ri
qach’ab’äl.

Pa ruk’isib’äl janila nqak’awomaj chi ke konojel ri winaqi’ xojkito’ chi
rutz’etik, runuk’ik chuqa’ runik’oxik ri taq tzij chuqa’ nqamatyoxij chi
ke konojel ri qachib’il ri yesamäj pa Kaqchikel Cholchi’ ruma ronojel
kito’ik chuqa’ kina’oj xkiya’ kan chupam ronojel rub’eyal rutz’ukik ri
k’ak’a’ taq tzij richin ri qach’ab’äl. Janila niqamatyoxij chi re ri moloj
Wuqu’ Kawoq ruma ronojel ri to’ïk chuqa’ ronojel ri na’oj xkisipaj chi qe
richin xqanük’ chuqa’ xqak’isb’ej re jun samaj re’.

•
NAB ’ EY PERAJ
KAQCHIKEL

5

⇒ KAXLAN

RETAMAB ’ ALIL CH ’ AB ’ ÄL
k’ak’a taq tzij

ach adjunto
ach’alal ch’ab’äl lenguaje informal o familiar
ach’q’ajarïk tzij meronimia
achb’ab’ subordinado
achb’ab’anem subordinación
achi masculino
achib’il referente
achib’il tzij correferencia
achib’ilal comitativo
achik’ fantasía
achik’anem imaginación
achk’ojlem vinculación
achlajil relación
achq’ajanil hiponimia
achtunu’n anaptixis
achwäch tzij metonimia
ajilab’äl número
ajilab’alil numeral
ajilab’alil jalt’as adjetivo numeral
(k’)

ajilanem numeración
ajilanem na’ojb’äl lógico matemático (inteligencia)
ajilanïk tzij escandir
ajilanïk jalb’anoj cardinal
ajowanel afectivo
ajowanem apreciación
ajowanil afectividad
ajpwäq económico
ajwax proclítico
ajwinäq personaje
ak’axab’äl audición
ak’axanem comprensión
ak’axanem comprensión
ak’axanïk escuchar
ak’axoma’, ak’axanela’ auditorio
alaxil endógeno
apo’inem participación
apon futuro
apon potencial (tiempo/aspecto)
atowab’äl convenio

7

b’ab’

b’onib’äl

b’ab’ oración
b’ab’al sinécdoque
b’äl instrumento/locativo
b’alel instrumental
b’an práctica
b’anab’eyal disciplina
b’ananem mímica
b’anayom antipasiva
b’anayom ch’ab’äl voz antipasiva
b’anayom rub’anenil antipasiva
de enfoque agentivo
b’anb’anel ergativo
b’anb’anel molaj juego ergativo
(je)
b’anb’anelil ergatividad
b’anel agente
b’anel sujeto
b’anem praxis
b’anïk construir
b’anikil manera
b’anikil estilo
b’anikilal indicativo
b’anob’ab’ causal
b’anob’äl cultura
b’anoj verbo
b’anoj ch’ob’otzij sintagma verbal
b’anoj k’aptzij frase verbal
b’anoj pach’unem verbal conjugación
b’anoj q’ajarib’äl predicado verbal
b’anoj t’as sustantivo verbal
b’anojil verbal
b’ayb’öt vibrante

b’eyak’utïk técnica
b’eyak’utunem técnicamente
b’eyal norma, regla
b’eyal apon aspecto potencial
b’eyal b’ano aspecto perfectivo
b’eyal kan aspecto completivo
b’eyalil metodología
b’eyalil aspecto
b’eyalil kemchi’ aspecto gramatical
b’eyalil wakami aspecto incompletivo
b’eyanel normado
b’eyna’oj cognitiva
b’i’aj nombre
b’i’aj t’as sustantivo propio
b’i’aj winäq antropónimo
b’ijinel jutzij perifrástico
b’ijnem enunciativa
b’in dicho
b’itz fonema
b’ixanel entonador
b’ixanem entonación
b’ixïk enunciado
b’ixikil expresión
b’och’inem persuasión
b’ojb’aq’ajanil implosivo
b’ojb’on explosivo
b’on pintura
b’onib’äl tempera
b’onil color
b’oninïk colorear
b’eyatijonïk didáctica
b’onib’äl crayón
8

ch’a’äl

chäw

ch’a’äl cortesía
ch’a’onem ch’ab’äl lenguaje oral
ch’a’onïk hablar
ch’ab’äl idioma
ch’ab’äl lenguaje
ch’ab’äl idiolecto
ch’ab’äl pa jay lenguaje coloquial
ch’ab’äl ch’ab’an
ch’ab’alinel hablante
ch’ab’anel articulador
ch’ab’anel dialogante
ch’ab’anem articulación
ch’ab’aq’ajanil fono
ch’ab’elil diálogo
ch’ab’enïk articular
ch’ach’atzij pleonasmo
ch’ach’el tensa
ch’ach’el k’uxatz’ib’ vocal tensa
ch’akulq’ajanem dorsal
ch’akultz’ib’ consonante
ch’akultz’ib’ tzij gutural
ch’arpach’ encabalgamiento
ch’ayom tzij debate
ch’ob’oj consulta
ch’ob’oj opinión
ch’ob’olil nuk’na’oj fundamento
filosófico
ch’ob’ona’oj parámetro
ch’ob’onel analítico
ch’ob’onem análisis
ch’ob’onem na’ojb’äl inteligencia
verbal
ch’ob’otzij sintagma
ch’ob’otzijnel sintagmático

ch’ob’öy tzij escritura técnica
ch’owem expresión
ch’owem weqosamaj expresión artística
ch’oweyonil monólogo
ch’ut apóstrofe, saltillo, glotal
ch’uti’etal detalle
ch’utib’i’aj siglas
ch’utijuch’ guión menor
ch’utin simple
ch’utirisanel diminutivo
ch’utirisanel k’ajtzij partícula diminutiva
ch’utirisanem resumen, reducción
ch’utirisanem simplificación
ch’utitz’ib’ minúscula
ch’utitzijol nota
ch’utül tzij cuña
cha’oj selección
cha’on clasificado
cha’onel clasificador
cha’onel ajilab’alil clasificador
numérico
cha’onel t’as clasificador nominal
cha’onem clasificación
cha’onïk clasificar, seleccionar
cha’onel winaqilal clasificador
personal
chajinem conservación
chajinem previsión
chajinïk conservar
chanina’ojem intuición
chapayonil autosostenible
chäw atributivo
9

chawem

ichinanem

chawem atribución
chawil atributo
chayun na’oj análisis crítico
cheqeq’ajanil mojado
chi’aj labios
chi’eyaj labiodental
chib’ejitz,ch’utijitz grafema
chilab’anem asignación
chitüy ministerio (educación)
chiwuj revista
choj común
chojajilab’äl número cardinal
chojb’ey continuo
chojmib’anoj direccional
cholaj columnas
cholajib’äl ordinal
cholajib’äl jalt’as adjetivo ordinal
cholajil tzij orden básico
cholajin estructurado
cholanem estructura
cholaq’ajanil articulatorio
cholatijonem dosificación
cholatijonïk guía curricular
cholatzij léxica
cholch’ab’äl sintaxis
cholmayij dictamen
choloj discurso ceremonial
choloj b’ab’ oración indicativa
cholonem tzij oratoria
cholöy tzij orador
choltz’ib’ alfabeto
choltzij glosario, vocabulario
cholwuj bibliografía
chub’anikil intencional
10

chuq’atuq’ punto y coma
chuq’unem puntuación
elesab’äl molde
elesan tzij elipsis
eltijoxel promoción
eta’n mensurativa
etab’äl medida
etal dato
etalem marcado
etalem medición
etalema’ perístasis
etalwäch pictogramas
etamanel aprendiente
etamanel,samajel técnico
etamanem aprendizaje
etamanïk saber
etamanil capacidad
etanïk medir
etatz’ib’, retal tz’ib’ diacrítico
etawachib’äl tzij sentido figurado
etz’anem dinámica
etz’anem juego
ewab’anel sujeto implícito
ewana’oj preterición
ewana’oj implícita
ewanem tz’ib’ criptografía
ewanïk tzij cifrar
ichinab’äl posesivo (adjetivo)
ichinan kexeb’iaj pronombre posesivo
ichinan t’as sustantivo siempre poseído
ichinanel poseedor
ichinanem posesión

ichsolchi’

jalt’as

ichsolchi’ paralingüística
ijaq’ postdorsal
ik’owinäq avanzado
ik’owinem adelantamiento
ik’owinem tzij anticipación
ilinem operativo
iqikinem oficialización (k’)
itzq’ajanil cacofonía
ixoqilal femenino
ja’s glotal (sonido)
ja’s ch’akultz’ib’ consonantes glotalizadas
ja’s tzij palabras glotalizadas
jachel ajilab’äl número distributivo
jachk’oxom cadencia
jachoj diseminar
jacholil distributivo
jacholil jalb’anoj adverbio distributivo
jachon asignado
jachon ch’ab’äl adstrato
jachonel partitivo
jachonem distribución (k’)
jachq’ajanil deponente
jachsamaj denominativo
jajil palatal
jajk’oxom palatización
jajq’ij pospositivo
jalajöj diversificado
jalajöj na’ojb’äl inteligencia múltiple
jalajojil diversificación
jalatajinel innovador
11

jalatajinem innovación
jalb’anelil adverbializador
jalb’anoj adverbio
jalb’anojil adverbial
jalb’anojil pajtzij cláusula adverbial
jalb’anojil ch’ob’otzij sintagma
adverbial
jalb’eyal histerología
jalb’itz’il alófono
jalch’ab’äl sustrato
jalch’ab’anem transposición
jalel variable
jalel molapach’ versificación
jaljitz alomorfo
jalk’ojlem metátesis
jalk’oxom metafonía
jalk’uxatz’ib’ t’as sustantivo cambia vocal
jalkojolib’al tzij anástrofe
jalna’oj fluctuación
jalo’n variación
jalo’n tzij discusión
jaloj cambio
jalojb’äl susceptibles
jalonel modificador
jalonïk cambiar
jalq’ajan antonomasia
jalq’ajanem transición
jalq’ajanïk disimilar
jalq’ajanil mutación
jalq’ajanil ch’akultz’ib’ vocalización
jalt’as adjetivo

jalt’as ch’ob’otzij

jujik k’ajtzij

jalt’as ch’ob’otzij sintagma adjetival
jalt’asil adjetivizador
jalt’asinïk adjetivar
jaltinamït transmigración
jaltzij antítesis
jalwäch disfraz
jalxe’ sustantivo supletivo
jantape’ siempre
jantapelil persistencia
jantaqb’äl cuantificador
jaqäl k’oxom compacto/difuso
jaqäl nuk’unem sistema abierto
jaqit’as sustantivo invariable
jaru’il cuantitativo
jaru’il cantidad
jaru’il jalb’anoj adverbio de cantidad
jasinem glotalización
jeb’ël q’ajarïk dicción
jeb’ël samaj perfeccionismo
jeb’etzijoxïk concinidad
jech’ujnem excepción
jech’uq’ajanem disimilación
jik’ulab’i’ determinante (artículo)
jikib’anel aseverativa
jikib’anem aseveración
jikib’anïk definir
jikïl afirmativa
jikïl b’ab’ oración afirmativa
jikïl k’ajtzij partícula afirmativa
jikïl k’ulab’i’ artículo determinante
jikïl rub’eyal régimen
12

jikinel determinativo
jikinem afirmación (adverbio)
jikinem validación
jil desinencia
jilil desinencial
jiq’inem sollozación
jitz morfema
jitzq’ajanil estridente/mate
jorjor faringe
jotay epentética (vocal)
jotay k’uxatz’ib’ vocal epentética
jotayil derivación
jotayin derivado
jotayin jalt’as adjetivo derivado
jotayinel enfático
jotayinïk derivar
ju’il ritmo
ju’un inductivo
ju’unel subordinador
ju’unem, nimanem sometimiento
ju’unïk inducir
jub’anel sujeto simple (k’)
jub’anoj verbo intransitivo
juch’ línea
juch’ab’äl lenguaje general
juch’b’i’aj firma
juchi’ soltzij diccionario monolingüe
jujalel modificador directo
jujap monosílaba (k’)
jujik afirmativo
jujik positivo
jujik k’ajtzij partícula determinante

jujunal

k’axk’ob’el

jujunal individual
juk’atinamital internacional
juk’axaj facilitación
juk’uxatz’ib’ vocal corta
junab’ey previo
junam similitud
Junam ruxe’el raíz similar
junamanel equilibrado
junamaq’ajuj sinónimo, sinonimia
junamaq’ajuj soltzij diccionario
de sinónimos
junaq’ajanil asonancia
junaq’ajarïk variación libre
junawäch cognado
junem relativo
junil singular
junil katz’ib’ monosílaba
junilal singularidad
junilem neutralización
junumach’ab’äl tipología
junumach’ab’äl contrastivo
junumaj asimilación
junumanel comparativo
junumanem coherencia
junumaq’ij democracia
junumatzij símil
junumaxïk katzij paronimia
junumaxïk tzij parónima
juq’ajanil homonimia
juq’ajarïk monosemia
juq’ajarïk tzij acepción
juq’ajan homónima
jutaqil frecuencia
13

jutaqmul,jutaqil frequentativo
jutijonel unidocente
jutijonïk área
jutz’ib’anem homografía
jutz’ib’ homógrafa
jutzij q’ajanem zeugma
juxunïk rayar
juxunïk subrayar
k’a hasta, desde, pues
k’ajb’ab’ enclítico
k’ajna’oj síntesis
k’ajtzij partícula
k’ak’a’ nueva
k’ak’a’ tzij neologismo
k’ak’ab’anem reformulación
k’ak’ab’anikil reconstrucción
k’ak’ab’eyalil reconversión
k’ak’ak’ modernismo
k’ak’ana’oj reforma
k’ak’anuk’ulem recomposición
k’ak’arisanem modernización
k’amanil deductivo
k’amaxelal deducción
k’amaxïk deducir
k’amb’äl tzij catacresis
k’asetal vale
k’aslemal tzij currículo
k’aslemanel dramático
k’aslemanem dramatización
k’atzinem benefactivo
k’awomanem agradecimiento
k’awomanem taqowuj carta de
agradecimiento (k’)
k’axk’ob’el imitativa

k’ayewal

k’ulunel

k’ayewal conflicto
k’ex pronominal
k’exeb’i’aj pronombre personal
k’exoj relevo
k’exoj ch’ab’äl relevos del lenguaje
k’exoj pwäq cheque
k’exonel pronominalizador
k’exonem sustitución
k’exonem tzij obtestación
k’ib’anel sujeto compuesto
k’ib’anob’äl multiculturalidad
k’ich’ab’äl multilingüismo
k’ipalb’al multigrado
k’iq’ajarïk polisémico
k’iq’ajarïk polisemia
k’isinïk concluir
k’ison chuq’ punto y final
k’istz’ib’ última letra
k’ix, ris tz’ib’ tilde
k’iyib’anob’al pluricultural
k’iyilal pluralidad
k’iyilem pluralización
k’iyinel pluralista
k’iyinel pluralizador
k’iyirisanel eficiencia
k’iyirisanel generador
k’iyirisanem producción
k’iyirisanem q’ajarïk extensión
semántica
k’ojilib’äl locativo
k’ojlem estativo
k’ojlemal posicional
k’ojlib’äl jalb’anoj adverbio de lu14

gar
k’ojolib’äl ámbito
k’ojolib’äl lugar
k’ojolil localismo
k’olotz’ib’ gótica
k’otonel experimentador
k’otonem indagación
k’otonïk indagar
k’otoxïk experimentar
k’oxom acento
k’oxomal acentuación
k’oxomatzij palabra afectiva
k’oxomb’äl qulaj, k’amqulaj
cuerdas vocales
k’oxotz’ib’ ortográfico (acento)
k’ulab’i’ artículo
k’ulajt’as sustantivo mas sustantivo
k’ulanel interlocutor
k’ulantzij heteronimia
k’ulb’anayom activa
k’ulb’anayom ch’ab’äl voz activa
k’ulb’anel molaj juego absolutivo
(ja)
k’ulb’anel tzij receptor
k’ulb’i’aj determinado
k’ulel objeto (k’)
k’ulel b’anoj objetos verbales
k’ulel wuj recibo
k’uljap rima
k’ulna’oj pensamiento holístico
k’ultzijol dialogismo
k’ulum beneficiario
k’ulunel paciente

k’ulunem

kajlajpach’

k’ulunem recepción
k’ulüy taqowuj destinatario (correspondencia)
k’ulüy, k’ulunel recipiente
k’uluyom pasiva
k’uluyom ch’ab’äl voz pasiva
k’ulwach perfectivo
k’ulwachi’n hecho
k’ulwachinem anecdótico
k’ulwachinem solchi’ incidencia
lingüística
k’ulwachitäj pronóstico
k’ulwachixik relato
k’utb’äl manifestación
k’utb’äl k’ajtzij partícula direccional
k’utb’äl k’exeb’i’aj pronombre
demostrativo
k’utb’äl na’oj propuesta
k’utb’äl samaj cualitativo
k’utb’äl tzij esquema
k’utb’anel agentivo
k’utel guía
k’utna’ojil lógica
k’utsamaj socialización
k’utu’etal na’oj neuma
k’utuj etamab’äl entrevista
k’utulel demostrativo
k’utuna’oj comportamiento
k’utunel indicador
k’utunel b’ab’ oración interrogativa
k’utunel k’ajtzij partícula interrogativa
15

k’utunem interrogación
k’utunem cuestión
k’utunem identificación
k’utunem k’ajtzij partícula interrogativa
k’utunïk interrogar
k’utunïk enseñar
k’ututzil solicitud
k’utuwachib’äl multimedia
k’utuweqoj escenografía
k’utuwuj instancia
k’utüy ch’ab’äl lenguaje expresivo
k’utüy jalb’anoj deíctico o deixis
k’utüy k’exeb’i’aj neutro
k’utwäch cualidad
k’uxal esencial
k’uxatz’ib’ vocal
k’uxlanem concienciación
k’aptzij frase
k’iyil plural
ka’i’ ch’ab’äl, kachi’ bilingüe
ka’i’ rub’eyal disyuntivo
ka’ik’ bimestral
ka’okisaxïk ambiguo
kab’anel transitivizador
kab’anoj verbo transitivo
kab’tz’ib’ dígrafo
kachi’ soltzij diccionario bilingüe
kachi’aj bilabial
kachuq’ dos puntos
kajalel modificador indirecto
kajap bisílaba
kajlajpach’ soneto

kajnaq’

kulwachitajnäq

kajnaq’ alveolos
kajnaq’k’ox alveolar
kajtz’uk cuadro
kajtz’uk b’itz’ cuadro fonémico
kajtz’uk cholochoj cuadro sinóptico
kajtz’uk q’alatz’ib’ cuadro fonético
kajtz’ukb’äl gráfica
kajux corchete
kak’u’x duda (adverbio)
kak’u’x jalb’anoj adverbio de duda
kak’ulel objeto indirecto
kak’uxatz’ib’ vocal prolongada
kak’uxil dubitación
kamu’x diptongo
kamub’i’aj poliptoton
kamul simultánea
kamulel tópico
kamulem reduplicación
kamultzij conversión
kamulub’i’aj topicalización
kamulun ch’ab’äl batología
kamulun jitz geminación
kamulun na’oj anáfora
kamulun tz’ib’anel colorista
kamulun tzij conduplicación
kamuluna’oj conmoración
kamulunem repetición
kamuna’oj tautología
kamutzij complexión
kamuxtuq’ comillas (k’)
kan completivo (pasado)
16

kanonem consecución
kanulil investigativa
kanunem exploración
kanunïk localizar
kaq’ajarïk anfibología
karejqalem bivalentes
kasamaj sinergia
kasetesïk na’oj mapa mental
kat’as sustantivo de sustantivo
katijonel polidocente
katz’ib’ sílaba
katz’ib’al silábico
katz’uj diéresis
katzijolil ambigüedad
kawäch semejanzas
kawinaqil recíproco
kaxe’ t’as sustantivo compuesto
kaxe’ q’ajarib’äl predicado compuesto
kaxe’, yo’xtzij compuesto
kaxlan ch’ab’äl castellano
kemchi’ gramática
kemchi’nem gramaticalmente
kemtzij coordinado
kiwäch taq nuk’ clase de códigos
ko’etal abreviatura
koch’onem tolerancia
kojo’eyaj interdental
kojolem género (gramatical)
kojolib’äl contexto
kojolil diferencia
köw sólida
kowilem duración
kulwachitajnäq antecedente

kuq’ub’äl k’u’x

mek’oyal

kuq’ub’äl k’u’x sensibilización
kuqul wuj, k’utunel k’aslem obra
teatral
kuqulib’äl teatro, escenario, lugar
kutamil base
kutirisanïk contraer
läj superlativo
läj jalt’as adjetivo superlativo
latz’ relajada
latz’ k’uxatz’ib’ vocal relajada
lem novela
lema’ cuento
lema’ sik’iwuj módulo literario
lema’ tzij tema, idea, principal
lema’il literario
lemalil ch’ab’äl lenguaje literario
lemana’oj lección
lematzij antología
lemawuj obras literarias
lemawuj obra
lemïk literatura
lemotzij narración
lil kemchi’ elemento gramatical
lil q’ajanem elemento fónico
lil solchi’ elemento lingüístico
lil t’el elementos del enunciado
lilch’ab’äl linealidad
loman regular
lomanel moderativo
malatzij b’ab’ conector oracional
maya’ ajilanem numeración maya
mayatz’ib’ epigrafía
mayatz’ib’ escritura maya, jeroglífico
17

mayatzij protomaya (k’)
mayel admirativa (oración)
mayel b’ab’ oración admirativa
mayoj admiración
me’ichinan t’as sustantivo usualmente no poseído
me’uchuq’a’ kachi’aj implosivo
bilabial
meb’ab’ oración negativa
meb’anel negación del sujeto estativo
meb’anoj negación del verbo
meb’anoj q’ajarib’äl predicado
no verbal
mejalatel t’as sustantivo absoluto
(k’)
mejalatel tzij interjección
mejaloj tzij interjectivo
mejikil indeterminado
mejikil k’exeb’i’aj pronombre indefinido
mejikil k’ulab’i’ artículo indeterminante
mejikil k’utb’äl k’ajtzij partícula
indeterminante demostrativa
mejunam contrario
mejunan xe’el raíz distinta
mek’ajtzij partícula negativa
mek’isel infinitivo
mek’isel jalt’as adjetivo indefinido
mek’isel, mejikil indefinido
mek’oxom átono
mek’oxotz’ib’ prosódico (acento)
mek’oyal ausente

mek’ulab’i’

nab’ey samaj

mek’ulab’i’ indeterminante (artículo)
mek’ulb’anoyom negación del beneficiario
mek’utb’äl na’oj alegoría
mek’utna’oj antífrasis
memtz’ib’ líquido
meq’alaj na’oj reticencia
meq’alaxel indeclinable
meq’aton q’ajanil vocálico
meqel jalb’anoj adverbio de negación
meqel tzij negación de respuesta
meqel, manäq, me negación, negativo
meqitzij irreal
meqitzij k’ajtzij partícula irreal
meqitzij tzijonem mito
merijtzij t’as sustantivo pierde sufijo
mesamajib’äl negación del instrumento
metojil no privativa
metz’aqät defectivo
metz’aqatil incompletivo
metz’etel abstractivo
metz’etil t’as sustantivo abstracto
metzijol proxémica
mewinaqilal gerundio
mexe’el antietimológico
mexib’in seguridad
meya’om negación del dativo
moch’öch’ leyenda
mol álbum
18

molaj sector
molaj winäq comunal
moloj, tunu’n agrupación
molojil institucional
molon cúmulo
molot’as sustantivo colectivo
motzaj párrafo
mulunel muletilla
muxtuq’ coma
nuk’ulem na’oj metacognición
na’il percepción
na’och’ab’äl ideograma
na’och’ab’äl lenguaje científico o
técnico
na’oj idea
na’ojb’äl inteligencia
na’ojil actitudinal
na’ojil samaj obra de arte
na’ojin wuj, ch’ob’on samaj tesis
na’ojinel científico
na’ojitzij expletivo
na’onem exclamación
na’owäch exclamativo
na’owinäq ideología
na’öy intelectual
nab’äl intrapersonal
nab’ey primera (persona)
nab’ey k’iwinaqil primera persona
plural
nab’ey pach’unem primera conjugación
nab’ey rupalb’al primario
nab’ey rupalb’al primero primaria
nab’ey samaj boceto

nab’ey tojtob’enïk

pachi’

nab’ey tojtob’enïk evaluación
diagnóstica
nab’ey juniwinaqil primera persona singular
näj q’ijul pretérito
naqaj inmediativo
naqatinamït, ruxikin tinamït semiurbana
naqil participio perfecto
naqoq’ajanil interruptor
natajxik tzij recapitulación
natawuj memoria
nataxïk, k’uxlanïk recuerdo
nib’ refrán
nik’ajal central
nik’ana’oj atenuación
nik’onem revisión
nimab’eyal método
nimajuch’ guión mayor
nimalil creencia
nimanil confianza
nimatz’ib’ mayúscula
nimil superioridad
nimirisan b’ab’ oración compleja
nimirisanel aumentativo
nimirisanem ampliación
nojel global
nojelem globalización
nojina’oj hipótesis
nojixaxïk equipamiento
nojsawuj formulario
nub’ sacapuntas
nuk’ código
nuk’jitz’oj morfología (k’)
19

nuk’jitzinel morfológico
nuk’lema’ epílogo
nuk’samaj planificación
nuk’tzij lexema
nuk’ub’itz’ fonología
nuk’ub’itz’il fonológico
nuk’ulem recopilación
nuk’unel coordinador
nuk’unem coordinación
nuk’unem codificación
nuk’unem programación
nuk’unem q’ajanil coarticulación
nuk’unïk organizar
nuk’utunu’ conjunción coordinativa (k’)
nuk’üy, nuk’ulal sistemático
ochochib’äl dirección (residencial)
ojer histórico
ojer tzij primitivo
okisanem aplicación
okisanem implementación
okisaxel aplicativo
okisaxïk aplicada (lingüística)
oqachuq’ punto y seguido
oxchuq’ puntos suspensivos
oxik’ trimestral
oxk’ob’e’n metáfora
oxpach’ terceto
pach’ verso
pach’il versivo
pach’un tzij poema
pach’unem conjugación
pach’unem tzij poesía
pachi’ abertura

pajsamaj

q’aton tzij

pajsamaj autoeficacia
pajtzij cláusula
paq’chi’ golpete
paq’paq’ ictus
patan k’aslem destino
peraj etapa
peraj categoría
peraj cholaj tijonïk parte curricular
peraj ramaj período
peraj samaj sesión
peraj tzij texto
pertzij clítico
perwuj cartel
petenil gentilicio
petenil t’as sustantivo gentilicio
peyonem invitación
peyonem taqowuj carta de invitación
pirtzijol fragmento
pirwuj ficha
pixa’ consejo
pixa’ lema’ apólogo, fábula
pixanem orientación
q’a’chi’ dialecto, vernáculo
q’aja’eyaj dental
q’ajab’ixikil prosodia
q’ajachi’aj labial
q’ajajorjor faringeal
q’ajak’am fricativo
q’ajan jitz velar
q’ajanel oxk’ob’e’n metagoge
q’ajanem significativo
q’ajanem chi’aj labialización
20

q’ajanem tz’ib’anem escritura fonética
q’ajanil sonido
q’ajarib’äl predicado
q’ajarïk significado
q’ajatz’ib’ fonética
q’ajatzij definición
q’ajöy chuq’ punto y aparte
q’akanem interpersonal
q’alaj b’ab’ oración aclarativa
q’alajb’äl virtual
q’alajel k’ajtzij partícula enfática
q’alajil explicito
q’alajirisab’äl descifrar
q’alajirisanel descodificador
q’alajirisanïk describir
q’alajisab’äl rótulo
q’alajisan na’oj concepto
q’alajisanel implicatura
q’alajisanem implicación
q’alajisaxïk rotulación
q’alajixïk intensivo
q’alajnel intensificador
q’alarisan tzij crítica
q’alatzij concesión
q’alaxan translúcido
q’anchi’ inglés
q’asana’oj foro
q’asöy transferencia
q’asöy tzij asistente
q’atana’oj extenuación
q’atayom retención
q’atb’äl barrera
q’aton tzij concesivo

q’atonem

raqän tyol

q’atonem interrupción
q’atonem tzij contradicción
q’atq’ajarïk adversativo
q’axab’äl canal
q’axanel na’oj capacitador
q’axanem na’ojb’äl inteligencia
interpersonal
q’axanïk canalizar
q’eb’aq’ajem antonimia
q’eb’aq’ajuj antónimo
q’eb’aq’ajuj soltzij diccionario de
antónimos
q’ejelonem saludo
q’eqatz’ib’ negrilla
q’etenem afianzamiento
q’etz’ib’ letra cursiva (k’)
q’i’ logro
q’ijem permisión
q’ijil valorativa
q’ijul tiempo (verbal)
q’ijul apon tiempo futuro
q’ijul kan tiempo pasado
q’ijul wakami tiempo presente
q’ijul, b’eyal, taqo’il tiempo, modo, aspecto
q’ojom na’ojbäl inteligencia musical
q’olon tzij carientismo
q’oloj chiste, broma, engaño
qajanel calco
qajinäq bajo
qajkemchi’ calco semántico
qajon tzij préstamo
qajsolchi’ calco lingüístico
21

qajtzij declinación
qajtzijonel declinable
qajtzijoxïk declinar
qasanil neoliberal
qasaq’ij predominio
qasatzij desvalorativa
qasöy q’ij despectivo
qichin autonomía
qitzij autentico
qupik’oxom aféresis
rach’alal ch’ab’äl familia de idiomas
rach’alal q’ajatzij hiperonimia
rachalal solchi’ familia lingüística
rachib’il pajtzij cláusula relativa
rachjotay tzij parasíntesis
rachtunuj kemchi’ parataxis
rajilab’al kemchi’ número gramatical
rajilab’al q’ij, ruq’ilul fecha
rajilanem cuenta
rajowanel desiderativo
rajowanem competencia
rajowanem optación
rajowaxik efectivo
rajq’ajan onomatopeya
rajq’ajel onomatopéyico (k’)
ralaxinem generación
raqän ch’olti’ chol propio (k’)
raqän kiti’ chuj propio
raqän poqom poqom propio
raqän qachi’ k’ichee’ propio
raqän qoti’ q’anjob’al propio
raqän tyol mam propio (k’)

raqän tzi’

rokisaxik na’ojil

raqän tzi’ ixil propio
raqän tzoltal tzotzil propio
rayb’äl deseo
rayb’äl objetivo
rayb’anel competente
rayb’exïk propósito
rayinil ansiedad
reb’eyalil solchi’ proceso lingüístico
rech’ech’ fluidez
rejqalem samaj ponderativo
relesan k’istz’ib’ elidir
reqaja’j aq’aj velo del paladar
retal señal
retal huella
retal ajilab’äl clave
retal ch’ab’äl superestrato
retal cholajil inciso
retal k’aslem historia
retal k’utïk ética
retal loq’oj comprobante
retal q’ajanil fonograma
retal q’ijul marcador de tiempo
retal retamab’alil q’ajarïk semasiológica
retal tzij acta
retal wuj diploma
retalil k’utunem signo de interrogación (k’)
retalil q’ajanem ch’ab’äl transcripción
retalil solchi’ significante
retalil tijonïk diplomado
retalil tz’ib’ signos de puntuación
22

retamab’al destreza
retamab’alil cholatzij lexicología
retamab’alil ch’ab’äl artes del
idioma
retamab’alil ch’ob’oj mayoj filosofía
retamab’alil cholatzij lexicografía
retamab’alil ewanem criptología
retamab’alil k’aslemal fundamento antropológico
retamab’alil na’owinaqil epistemología
retamab’alil nak’uxaj psicología
retamab’alil nimawinäq andragogía
retamab’alil q’ajarïk semántica
retamab’alil soltzib’ criptoanálisis
retamab’alil tijonïk pedagogía
retamab’alil ulew topografía
retamab’alil winaqil sociología
retamab’alil winasolchi’ sociolingüística
retamana’oj factor
retamanem cognoscitivo
retamaxïk memorización
richin peculiaridad
richinan t’as sustantivo poseído
rij k’oxom tonema
rij tzij sufijo
ro’ quinto
rochochib’al dirección general
rokisaxik na’ojil tecnología

roqin tzij

rub’i’ lema’

roqin tzij indirecta
rox tercero
rox juwinaqil tercera persona singular
rox k’iwinaqil tercera persona plural
rox pach’unem tercera conjugación
rub’anem caso
rub’anik acción
rub’anikil manera (adverbio)
rub’anikil ch’ab’äl irregular
rub’anikil cholch’ab’äl lexicalizarse
rub’anikil jalb’anoj adverbio de
manera
rub’anikil jalb’anoj pajtzij cláusula adverbial de causa
rub’anikil kemchi’ construcción
gramatical
rub’anikil talutzij estilo periodístico
rub’anikil wiqo’n estética
rub’anikilal perfil
rub’anikilem constructivismo
rub’atz’il xikinaj nervio auditivo
rub’ey tzij andamio
rub’ey k’oxomal onda sonora
rub’ey na’oj deontológica
rub’ey samaj procedimiento
rub’eyal control
rub’eyal modalidad
rub’eyal ch’ab’äl dialéctica
rub’eyal ch’o’onem modo de arti23

culación
rub’eyal jalb’anoj adverbio de
modo
rub’eyal k’aslem autodeterminación
rub’eyal lemotzij aspecto de la narración
rub’eyal na’ojb’äl aptitud
rub’eyal na’ojinem autocontrol
rub’eyal nuk’u’etal simbolismo
rub’eyal nuk’ub’itz’il proceso fonológico
rub’eyal ruk’utik guía metodológica
rub’eyal rutz’ib’axik regla ortográfica
rub’eyal samaj instrucción
rub’eyal solchi’ estrategia lingüística
rub’eyal wixalem reflexión metodológica
rub’eyalil estrategia
rub’eyalil b’anoj modo del verbo
rub’eyalil jalb’anoj pajtzij cláusula adverbial de propósito
rub’eyalil kemchi’ regla gramatical
rub’eyalil silonem movimiento y
dirección
rub’eyalil taqonem b’anoj modo
imperativo / exhortativo
rub’eyalil tzij pragmática
rub’eyna’oj cognición
rub’i’ lema’ título

rub’i’ tinamït

rujul kaq’ïq’

rub’i’ tinamït topónimo
rub’ixikil pronunciación
rub’ixikil b’anikil descriptivo
rub’ixikil b’i’aj vocativo
rub’ixikil jalna’oj parresia
rub’ixikil jutzij perífrasis
rub’ixikil na’oj asociación
rub’ixikil tzij catáfora
ruch’ab’exik ch’ab’äl metalenguaje
ruch’akul taqowuj cuerpo de la
carta
ruch’akulb’alil tz’ib’ consonántico
ruch’ob’oj kajulew cosmovisión
ruch’ob’onem lemalil análisis literario
ruch’ob’onem solchi’ análisis lingüístico
ruch’utirisanem lema’ epítome
ruchi’ margen
ruchi’ q’ajanil lingual
ruchi’il perímetro
rucholab’äl tzij copulativo
rucholajem orden
rucholajem kemchi’ categoría gramatical
rucholajem samaj mecánica
rucholajil estructural
rucholajil samaj lineamiento
rucholajil, ruxe’ patrón
rucholanem estructuración
rucholanem ajilab’äl enumeración
24

rucholanem ch’ob’nem tzij estructura sintagmática
rucholanem kaxlan cuenta gregoriana
rucholanem kemchi’ estructura
gramatical
rucholanem lema’ disposición
rucholanem maya’ maya (cuenta)
rucholanem ojer ch’ab’äl cultismo sintáctico
rucholanem retalil estructura de
signos
rucholanem samaj programa
rucholanem tzij constituyente
rucholch’ab’äl sintáctica
ruchuq’a’ intensidad
rujachel samaj producto
rujalel b’anel modificadores del
sujeto
rujalel q’ajarib’äl modificadores
del predicado
rujalel t’as modificadores de sustantivo
rujaloj cholachij cambio lexical
rujaloj k’uxatzib’ apofonía
rujaloj q’ajanil cambio alofónico
rujaloj q’ajarïk cambio semántico
rujotayil energética
rujotayil b’anoj derivación de verbo
rujotayil t’as derivación de sustantivo
rujotayil tzij palabra derivada
rujul kaq’ïq’ glotis

ruk’amaj t’as

rukamulunem samajib’äl

ruk’amaj t’as sustantivo sustractivo
ruk’exel sustituto
ruk’exel jalb’anoj enálage
ruk’exel tzij eufemismo
ruk’isib’äl final
ruk’isib’äl b’anotzij catástasis
ruk’isib’al k’oxom agudo
ruk’isib’äl pajtzij terminación
ruk’isib’äl samaj resultado
ruk’isib’äl tzij conclusión
ruk’isib’äl tzijol idolopeya
ruk’isib’äl tzijonem peroración
ruk’iyinem rendimiento
ruk’ojlem achi género masculino
ruk’ojlem ch’ob’otzij sintagma
estativo
ruk’ojlem tzij corrección
ruk’ojlemal ajilab’äl posición numérica
ruk’ojlemal jalt’as adjetivo posicional
ruk’ojlemal k’ojib’äl posición tópica
ruk’oxomal acentual
ruk’oxomal ch’akultzib’ apicoalveolar
ruk’u’x núcleo
ruk’u’x tinamït urbana
ruk’u’x b’anel núcleo del sujeto
ruk’u’x k’aslemal antropocéntrica
ruk’u’x lema’ situación central
ruk’u’x na’oj tema
ruk’u’x q’ajanem énfasis
25

ruk’u’x q’ajarib’äl núcleo del predicado
ruk’u’x tzijonem confirmación
ruk’utb’al modelo
ruk’utb’al tijonïk propuesta educativa
ruk’utunem weqojitz interrogación retórica
ruk’utunik retroalimentación
ruk’uyilal pluralismo
ruka’n achtzij consecuente
ruka’n q’ajanil tropo
rukab’ segundo
rukab’ k’iwinaqil segunda persona plural
rukab’ juwinaqil segunda persona
singular
rukab’ k’oxom grave
rukab’ pach’unem segunda conjugación
rukab’ q’ajarïk denotativo
rukab’ ruchalajem tzij constituyentes secundarios
rukab’ tijonem básico (educación)
rukaj cuarto
rukak’uxnem dubitativo
rukamulun duplicación
rukamulun juna’oj expolición
rukamulun na’oj anafórica
rukamulun weqojitz epanalepsis
rukamulunem k’ulum topicalización del beneficiario
rukamulunem samajib’äl topicalización del instrumento

rukamulunem ya’om

runuk’uxik, nuk’unem

rukamulunem ya’om topicalización del dativo
rukamuluxik k’oxom aliteración
rukamuluxik na’oj epanáfora
rukojlem ixoqilal género femenino
rukojolem epiceno
rukojolem ikiq’alil grado positivo
rukojolem junumanel grado comparativo
rukojolem k’aslemalil género dramático
rukojolem k’uxaj genero lírico
rukojolem lemalil género literario
rukojolem q’ajarïk diferencia fonológica
rukojolem sik’inem género narrativo
rukojolem tz’ib’anem género periodístico
rukojolib’al lema’ área curricular
rukojolil q’ajarïk pertinente
rukotz’ijal florecimiento
rukowil durativo
rukowilem consistencia
rulewal contorno
rulewal kaqti’ división yukateka
rulewal q’anti’ división occidental
rulewal q’eqti’ división oriental
rulewal saqti’ división wasteka
rumujal silueta
runa’oj actitud mental
runa’oj tz’ib’anel teoría
runa’ojil etopeya

runa’otzij conceptual
runab’al na’ojb’äl inteligencia intrapersonal
runab’eyal pajtzij cláusula principal
runab’eyal, ruk’u’x principal
runik’ajal intermedio
runimilem tamaño
runimilem volumen
runimilem kojolem grado superlativo
runimilem pach’ escasión
runimilem t’as especificativo
runimilem weqojitz epanortosis
runimirisanem cholatzij ampliación léxica
runuk’ ewanem código criptográfico
runuk’ retamab’alil na’oj código
epistemológico
runuk’ solchi’ código lingüístico
runuk’ uchuq’ajanem código paralingüístico
runuk’ik formulación
runuk’ik lil elemento compositivo
runuk’ik samaj gestión
runuk’ik tijonïk fundamento curricular
runuk’ulem organización
runuk’ulem sistematización
runuk’ulem sistema
runuk’ulem morse sistema morse
runuk’unem composición
runuk’uxik, nuk’unem formación

26

rupach’unem b’anoj

rusilonem

rupach’unem b’anoj conjugación
verbal
rupaläj gestual
rupalb’al grado
rupam intrínseco
rupam kajtz’ik casilla
rupam lema’ contenido
rupam q’ajarïk dominio semántico
rupam taqowuj partes de una carta
rupam tzij infijo
ruq’a’ rural
ruq’a’ tzij inflexión
ruq’a’ ch’ab’äl lenguaje regional
ruq’a’ cholti’ rama ch’ol
ruq’a’ mayataan rama yukateka
ruq’a’ q’ajanem onomasiológica
ruq’a’ qoti’ rama q’anjob’al
ruq’a’ tyool rama mam
ruq’a’ wasteka rama wasteka
ruq’ajanik chi’aj labializar
ruq’ajanil fónico
ruq’ajanil ch’ak’ultz’ib’ alveopalatal
ruq’ajanil ch’akultz’ib’ eyaj sonido dental
ruq’ajanil chi’aj sonido labial
ruq’ajanil k’oxomïk sonido alveolar
ruq’ajanil k’uxatz’ib’ sonido vocálico
ruq’ajanil kojo’eyaj sonido interdental
ruq’ajanil kowiq’ajanil sonido
27

palatal
ruq’ajanil q’ajanijitz sonido velar
ruq’ajanil q’ajatz’ib’ sonido fricativo
ruq’ajanil setech’ut sonido ovular
ruq’ajanil tz’apik’oxom sonido
africado
ruq’ajanil tz’apiq’ajanil sonido
oclusivo
ruq’ajanil xakaq’ajajil sonido resonante
ruq’ajarik ch’ab’äl propiedad
ruq’ajarik ojer ch’ab’äl cultismo
semántico
ruq’ajatz’ib’ ch’ab’alil fonética
preceptiva
ruq’ajatz’ib’ xikinaj fonética
acústica
ruq’ij valor
ruq’ij nuk’na’oj fundamento legal
ruq’ijonem valoración
ruq’ijul época
ruq’ijul jalb’anoj adverbio de
tiempo
ruq’ijul jalb’anoj pajtzij cláusula
adverbial de tiempo
ruq’ijul juna’ ciclo
ruq’ijul lemotzij momento de la
narración
rusamaj rol
rusamaj q’ajarik papel semántico
rusamajinem manipulación
rusamajixik función
rusilonem agilidad

rusilonem k’oxomal

ruwinaqilal kemchi’

rusilonem k’oxomal sonoro
rusotz’ib’ criptolexemia
rusutil medio
rut’ factura
rutaqen marco
rutaqil jalb’anoj pajtzij cláusula
adverbial de condición
rutikersaxik q’ajanem punto de
articulación
rutikirib’al principio, comienzo
rutikirib’al ch’ob’olil principio filosófico
rutikirib’al samaj aprestamiento
rutikirisaxik b’anelil incoativo
rutikirisaxik pajtzij concatenación
rutunem na’oj connotativo
rutz’aqät complemento
rutz’aqat b’anayom antipasivo de
incorporación
rutz’aqat ch’akultz’ib’ consonante compuesta
rutz’aqat pajtzij clausula de complemento
rutz’aqat q’ajanil epéntesis
rutz’aqat q’ajarib’äl predicativo
rutz’aqat samaj anexo
rutz’aqatil componente
rutz’aqatil ch’ab’äl acusativo
rutz’aqatil k’ajtzij parasintético
rutz’etik b’anelil enfoque agentivo
rutz’etik samaj monitoreo
rutz’etonem perspectiva

rutz’ib’anem ch’ab’äl lenguaje
escrito
rutz’ib’axik inscripción
rutz’ukik junumatzij analogía
rutz’ukik kach’ab’äl compositivo
rutza’m ápice
rutzaqik cholch’ab’äl anacoluto
rutzij barbarismo
rutzijol noticia
rutzijol na’oj epifonema
rutzijoxikil comunicativo
rutzijoxikil wachna’oj sinóptico
rutzil endereza
rutzil resolución
rutzil k’utunem petición
rutzilem normalización
ruwäch clase
ruwäch b’anoj forma verbal
ruwäch ch’owen forma de expresión
ruwäch k’aslem parábola
ruwäch na’oj valor (actitudes)
ruwäch q’ij clima
ruwäch tzij prefijo
ruwachib’äl figura, gráfica
ruwachib’al lema’ figura literaria
ruwachib’äl weqojitz figura retórica
ruwächtzij habla
ruwaq sexto
ruwi’ aq’aj paladar
ruwi’ samaj encabezado
ruwinaqilal kemchi’ persona gramatical

28

ruwixal xiltzij

solonem

ruwixal xiltzij afijo de flexión
ruxe’ causa
ruxe’ aq’ajanil epiglotis
ruxe’ b’anoj base verbal
ruxe’ chapayom patrón básico
ruxe’ jalt’as adjetivo radical
ruxe’ na’oj fundamento
ruxe’ retamab’alil tzijoxikil fundamento pedagógico
ruxe’el etimológico
ruxe’el fuente
ruxe’el origen
ruxe’el b’anoj raíz verbal
ruxe’el ch’ab’anoj postverbal
ruxe’el ch’ach’el raíz afectiva
ruxe’el jub’anoj raíz intransitiva
ruxe’el kab’anoj raíz transitiva
ruxe’el katzij étimo
ruxe’el ojer ch’ab’äl cultismo
ruxe’el rupalb’al preprimaria
ruxe’el tzij etimología
ruxe’el raíz
ruxikin lateral
ruyonil automática
ruyonil individualista
ruyonil cholatzij semantema
samaj ejercicio, trabajo, deber
samaj actividad
samaj profesión
samaj proyecto
samajel profesional
samajib’äl instrumento
samajib’äl material
samajib’äl herramienta
29

samajib’äl recurso
samajit’as sustantivo instrumental
o locativo
samajtz’ib’ escritura práctica
saqab’anel sujeto explicito
saqik’aslem realismo
saqil claridad
saqil na’ojil romanticismo
saqil xek’aslemal subrealismo
saqk’aslem futurismo
saqna’oj pensamiento explícito
seteb’äl eje
setech’ut úvula, campanilla
setelinem liberalismo
setetz’ib’ letra de molde
setil q’ajanil asonante
sik’inem dictado
sik’inem lectura
sik’inïk leer
sik’iwuj libro
silin lírico (género literario)
silob’anikil habilidad
silonel promotor
silonem movimiento
silonem k’ajtzij partícula de movimiento
solchi’ lingüística
solchi’ soltzij diccionario lingüístico
solïk desarrollar
solna’oj desarrollo
soloj desenlace
soloj na’oj seminario
solonem descodificación

soltz’ib’

tojay

soltz’ib’ criptograma
soltzij diccionario
suq’aq’ trabalenguas
t’as sustantivo, nominal
t’as ch’ob’otzij sintagma nominal
t’as k’aptzij frase nominal
t’asanel sustantivizador
t’ast’as sustantivo complejo
t’elb’i’aj nomitativo
t’ojem ch’akultz’ib’ ensordecimiento
t’ojk’oximanïk aspirar
t’ojk’oxom sordo
t’ojk’oxomal aspirado
tajin progresivo
tajin b’eyal aspecto progresivo
tajinel progresista
tajinem integral
taluj tz’ib’anem periodismo
talunem expansión
talutz’ib’ periódico
talutzijonem locución
taqanem mandato o exhortación
taqatzij telegrama
taqayom kemchi’ gramática de referencia
taqchinem inducción
taqel imperativa, exhortativa
taqil circular, memo (k’)
taqo’il modo
taqo’n mensaje
taqon k’ajtzij partícula subordinadora
taqonel remitente
30

taqonel tzij emisor
taqonem correo
taqonem exhortativo
taqonem b’ab’ oración imperativa
o exhortativa
taqonem tunutzij apódosis
taqowuj carta
taqtzij condicional
tawila’ adivinanza
tijob’äl talutz’ib’ periódico escolar
tijoj escolar
tijonel docente
tijonel facilitador
tijonem capacitación
tijonem educación
tijonijay aula
tijonïk alfabetización
tijonïk capacitar
tijonïk curso
tijonïk enseñanza
tijonïk taller
tijonil educativa
tijoxel académico, estudiante,
aprendiz
tikirib’äl inicial
tikirib’alil iniciativa
tikirisanem tzij introducción
tikoj coeficiente
tikoj na’onel coeficiente intelectual
to’onel auxiliar
to’onel b’anoj verbo auxiliar
tojay privativa

tojil wuj

tz’ukulel k’uxatz’ib’

tojil wuj pagaré
tojotob’äl test
tojtob’an samaj lista de cotejo
tojtob’enïk diagnóstico
tojtob’enïk evaluación
tojtob’enïk prueba, examen
torin tzij satírico
tunel apositivo
tunem consolidación
tunem unificación
tunem na’oj connotar
tuntz’ib’ paragoge
tuntz’ib’anil paragógico
tunu’ conjunción
tunub’anem inclusión
tunuch’ab’äl coiné
tunuj aditivo
tunujitz yuxtaposición
tunül correlación
tunül choltz’ib’ alfabeto unificado
tunül t’as sustantivo según composición
tunül tzij preposicional
tunun katzij vocablo
tunun tzij aposición
tununem colectivo
tunuq’ajanil prótasis
tunutimamital naciones unidas
tunutzij contracción
tunüy kana’oj paradoja
tunüy tzij proposición
tz’ajb’äl wuj editorial
tz’apijnem oclusión
tz’apik’oxom africado
31

tz’apin q’ajanil oclusivo
tz’aqatb’ab’ consecutivo
tz’aqatel completo
tz’aqatenel complementizador
tz’aqatil b’ab’ oración compuesta
tz’eteb’äl ejemplo, model, muestra
tz’etek’aslemal drama
tz’etël visual
tz’etelil observación
tz’etenem visibilización
tz’eto’n, ch’etem costumbre
tz’etoj enfoque
tz’etonem supervisión
tz’etonil expectativa
tz’etoxïk verificación
tz’ib’ signo, letra, grafía, carácter
tz’ib’an apunte
tz’ib’an wuj ensayo
tz’ib’anel autor
tz’ib’anem acuerdo
tz’ib’anem redacción
tz’ib’anikil ortografía
tz’ib’anöy teórico
tz’ib’asik’ij lectoescritura
tz’ib’atajnäq inscrito
tz’ib’awuj libreta, cuaderno
tz’ilanem discriminación
tz’ub’alil na’oj visual espacial (inteligencia)
tz’uj, chuq’ punto
tz’ukna’oj paradigma
tz’ukulel temática
tz’ukulel k’uxatz’ib’ vocal temática

tz’ukunel junumatzij

wachna’oj

tz’ukunel junumatzij analógico
tz’ukunem creación
tz’uküy na’oj paradigmático
tz’uküy tzij neologista
tz’aqatb’äl apéndice
tzalajuch’ guión
tzalan transversal
tzalan juch’ guión, diagonal
tzalatz’ib’ itálica (k’)
tzalq’omij tzij hipérbaton
tzalq’ominem interpretación
tzamch’akultz’ib’ apical
tzamq’ajanem nasalización
tzamq’ajanil nasal
tzaqalil continuativo
tzaqatb’anoj suplemento
tzaqb’itz haplología
tzaqotz’ib’ elisión
tzaqtzij apócope
tzib’anel compositor
tzib’anem escritura
tzij palabra
tzij término
tzijem activación
tzijob’äl comunicación
tzijob’alil elemento de la comunicación
tzijol información
tzijol ch’ab’äl lenguaje informativo
tzijona’ojil, ch’owinel expresiva
tzijonel comunicador
tzijonel narrador
tzijonem discurso

tzijonem conversación
tzijonem conferencia
tzijonem kemchi’ gramática descriptiva
tzijonil explicativo
tzijotijonem pedagógico
tzijowäch descripción
tzijowuj crónica
tzijoxikil exposición
tzijoxikil winäq hipotiposis
tzijöy b’anob’al historiador
tzirana’oj pensamiento tácito
tzolij tzij respuesta
tzub’al visión
tzub’alil cósmica
uchub’anem eficacia
uchuq’a’ energía
uchuq’ab’äl hegemonía
uchuq’ab’alil hegemónica
uchuq’ab’il fenómeno
uchuq’alil cinética
uchuq’anem potencialización
uk’a’ paréntesis
uk’ulel objeto directo
uk’wanem conducción
uk’wanïk manejar
uk’wanil manejo
umanel causativo
umanelil factitivo
uxlak’u’x tzib’anem acuerdo de
paz
wachib’äl dibujo
wachinem figurado
wachna’oj mapa conceptual

32

wachsoltzij

yakok’u’x

wachsoltzij diccionario ilustrado
wachtzi’b’ logotipo
wachtzijol diagrama
wakami presente (tiempo)
waqinem semestral
weqb’i’ hipocorístico
weqkuqunel escenógrafo
weqoj na’ojb’äl inteligencia creativa
weqojitz retórica
weqojitz kamutzij epímone
weqonel creativo
weqonem creatividad
weqosamaj artística
weqot’as jalb’anoj adjunto adverbial
weqot’as t’as adjuntos nominales
winana’ojil sociopolítica
winaqil personalidad
wiqo’n diseñado
wiqo’n sik’inïk lectura creativa
wiqoj diseño
witzij hipérbole
wixal flexión
wixal tzij palabra flexionada
wixalal flexional
wixalem reflexión
wixalïk reflexionar (k’)
wixanïk flexionar
wixöy reflexivo
wuj documento
wujb’äl biblioteca
wujilal documentación
xak nivel

xakaq’ajanil resonante
xakil renglón
xalq’at circunstancial
xe’b’anoj complejo (sustantivo)
xe’el identidad
xena’oj criterio
xenab’al proceso (histórico)
xilonem na’oj segmentación
xiltzij afijo
ximïk concordar
ximïl concordancia
ximöy relacional
ximöy ch’utitzij preposición
ximt’as sustantivo relacional
ximt’as ch’ob’otzij sintagma sustantivo relacional
ximtzij preposicional
ximtzij ch’ob’otzij sintagma preposicional
xol combinación
xolöl na’oj interactivo
xolöy tz’ib’ anagrama
xukulil ceremonial
xulajilanem gradación
xupk’oxomal aspiración
ya’om dativo
ya’onem datismo
ya’oq’ararïk matiz
yakb’äl librero
yakb’äl carpeta
yakna’oj fábula, apólogo
yako’n oculto
yakok’u’x convencionalismo
yakok’u’x impulso

33

yojb’äl wuj
yojb’äl wuj refutación
yokob’anïk demorar
yoq’onel peyorativa
yoq’onem conminación

yuqutz’ib’
yoq’onem xenofobia
yoq’otzij sarcasmo
yujun sik’inïk lectura integradora
yuqutz’ib’ letra de carta

34

RETAMAB ’ ALIL KAJULEW
kolon chuqa’ k’ak’a taq tzij

a’aj muslo
ab’äj cálculo
ab’äj piedra
ab’äj ya’ hielo
ab’ajem congelamiento
ach parte, componente
ach’ixäm, at’ixäm estornudo
achalaxinem dilatación
achäq, kïs masilla, heces
achaq’omanel paramédico
achb’ey na’onemil subtálamo
achch’amichäq alcaloide
achetab’äl pesa
acheyaj partes de los dientes
achi’el como, son
achij chäj pino macho (hoja grande)
achij tzatzq’or lóbulo occipital
achïk’ pesadilla, sueño
achixk’i’j, achalawina menta
achjiq’ob’äl partes del fruto

35

achk’oxok’uxb’äl littmann
achkär pez (clases)
achkotz’i’j partes de la flor
achlemiwach queratina
achpospo’y lóbulo pulmonar
achq’anal caloría
achq’atb’ey mixtuq’ ciproterona
achsipojïk sase’ hepatitis d crónica
achtz’ukut’arat’ïk alérgeno
achwach frontal
achwi’ parietal
achxaq partes de la hoja
achya’ajb’äl aerosol
aj pa juyu’ salvaje (animal)
aj pa q’ayïs silvestre (animales)
aj pa ya’ acuático
aj ruq’a’ tinamït rural
aj ulew terrestre (animal)
ajache’l matazano
ajaq’omalaqul reumatólogo
ajaq’omasal alergólogo

ajawarem

aq’omak’walal

ajawarem señorío
ajb’aqinel osteópata
ajchajine’y neonatólogo
ajeyaj dentista
ajeyaj odontólogo
aji’j caña de azúcar
ajib’öch’ neurólogo(a)
ajichaj herbívoro (animal)
ajkïk’ hematófago
ajkiq’anik’aj hemisferio izquierdo
ajmeway ayunador
ajowak’uxulew geofagia
ajowalil voluntad
ajowatzaqoj aborto artificial
ajti’ojil invertebrado (animal)
ajtinamït habitante
ajtzaqonel abortadora
ajwachaj estilista
ajxik’ aéreo (animales voladores)
ajxokon izquierdo
ajxokonik’aj hemisferio derecho
ajya’ulew, ajtewk’aslem anfibio,
batracio
ak’ chian, chia
äk’ gallina (toda clase)
ak’ak’, ak’ pecas
ak’wal niño
ak’wal ik’, saqmoyomöy cuarto
creciente (S.337-338)
ak’walil feto
al azacuán
al densidad
alal peso
alanel órgano reproductor
36

alanx naranja
alaxib’äl fuente (reproductor femenino)
alaxinem nacimiento, parto
alaxpüj absceso, empiema
alaxya’ edema
alch’ich’ estaño
alk’utu’ jüt gusano medidor
äm arácnido
amolo’ mosca (toda clase)
amolo’em moscada
amoröy ronrón (clase) (P.G.41)
amuley chichicaste
amuley, k’ik’ache’ ortiga (de hoja
pequeña)
anima alma
anin, chanin, aninäq acelerado
anix anís
antun ch’ök clarinero, zanate macho
anx ajo
aq cerdo
aq’a’l carbón
aq’aj lengua
aq’alil carbono
aq’awinäq mapache
aq’om medicina, medicamento (general)
aq’omab’äl jay clínica, hospital,
centro de salud
aq’omajayil hospitalario
aq’omak’ul lienzo
aq’omak’wal pediatría
aq’omak’walal pediátrico

aq’omanel

b’aqamalax

aq’omanel médico
aq’omaqanel podólogo
aq’omawäch oftalmólogo. oculista
aq’omäy ak’wal pediatra
aq’omäy b’eykïk’ angiólogo
aq’omäy ilinib’äl gastroenterólogo
aq’omäy k’ayena’oj psiquiatra
aq’omäy kik’b’äl cardiólogo
aq’omäy kinäq’ hepatólogo
aq’omäy nima’ixkolöb’ coloproctólogo
aq’omäy oki’unum endocrinólogo
aq’omäy q’aych’a’k oncólogo(a)
aq’omäy sachjotay cancerólogo
aq’omäy tutz’ ginecólogo(a)
aq’omäy tz’ikïn urólogo
aq’omäy uxlab’äl neumólogo
aq’omäy xikinaj otorrino
aq’omäy xikitzamaqul otorrinolaringólogo
aq’omäy yab’ichi’ estomatólogo
aq’omäy yab’itz’umal dermatólogo
aq’omikex caseína
aq’omixöq ginecología
aq’omiya’ suero
aq’alil orgánico
aqaj panal (avispas P.G.41)
aqanaj piernas, inferiores, pie
aqati’ij jamón
atiyalil aluminio
atz’am sal
atz’amipoqolaj bicarbonato de so37

dio
atz’amya’ sales minerales
awäj doméstico (animal)
awäs, runaq’ grano (alimentos)
aws haba
axalin cangrejos de mar (P.G.42)
ayi’ saurio o lagarto (reino)
b’a’ bolo alimenticio (Saenz 51)
b’ajb’äl martillo (oído)
b’ajib’äl martillo
b’alam tigre
b’alam pamalax mariposa grande
(de monte)
b’alam kinäq’ frijol pinto
b’ana’oj actitud
b’anachib’anel radiológico
b’anelal hábito
b’anikem técnica
b’anikil forma
b’anikilal factor
b’aniwäch modelo
b’anob’aq osificación
b’anoch’ab’q’aq’ radiografía
b’anotzaqoj abortifaciente
b’anöy chi’achäq colostomía
b’anöy jotakik’elal hematopoyesis
b’anöy k’ojleq’anal lipoescultura
b’anöy tzaqoj aborto criminal
b’anq’oloj simulador
b’aq aguja
b’aq hueso
b’aqak’im grama (P.G.19)
b’aqamalax esfenoides

b’aqchi’

ch’ajo’n

b’aqchi’ maxilar
b’aqib’äl sistema óseo
b’aqijolom cráneo
b’aqilel vertebrado (animal)
b’aqtza’j tortilla (masa ordinaria)
b’aqwachaj frontal
b’ätz’ hilo
b’atz’ib’äl libélula
b’ayb’onem vibrión
b’ayb’ot k’uxaj arritmia
b’enäq k’uxaj adicción, obsessión
b’eyaje’m transitorio
b’eyich’at camilla
b’eyichulaj uretra
b’eyike’enal tubo digestivo
b’iq’ ingerir
b’iq’ib’a’ deglución
b’is tristeza
b’o’j algodón
b’ok glóbulo
b’okpowo’ fibrina
b’olo’s kinäq’ frijol redondo
b’olosaqil bombilla
b’oloxaq ondulada (hojas)
b’on color (vista)
b’onich’akul cromosoma
b’onilem coloración
b’oniwachaj coroides (vista)
b’oq’ tamal de masa grande
b’oqinem tamal (hacer grandes de
masa)
b’osab’äj litiasis
b’osil germinativo
b’osk’, chuwachi’ mal aliento
38

(C.269)
b’oxach’ich’ estufa
b’ususaqxim compresa
b’uyub’äq cartílago (oído)
b’uyül suave (general)
b’ajb’il mongolito (X.87)
b’aqjey víbora cola seca (P.G.37)
b’atz’ mono
b’atz’el q’ayïs planta textil
b’ay taltuza
b’olob’ïk cilíndrico
b’onitz’ clorofila
b’op espongiario
b’oqöl sïb’ golondrina (P.G.46)
b’otöl sik’, muqül rati’t abejón
(P.G.46)
b’uchsi’j clavel
ch’a’äl tilo
ch’a’k acné
ch’ab’ach’akul síntoma
ch’ab’äq lodo
ch’ab’ayab’il patológico(a)
ch’ab’q’aq’ rayo x
ch’ajb’äl eyaj cepillo de diente
ch’ajb’äl t’ot’ acetilcisteína
ch’ajch’oj limpia
ch’ajch’ojib’äl purificador
ch’ajch’ojil higiene
ch’ajch’ojirisanïk limpieza
ch’ajch’orisanem purificación
ch’ajïk desinfectar
ch’ajixikib’äl aurílavo
ch’ajlil boro
ch’ajo’n menstruación

ch’akulaj

ch’imach’öy

ch’akulaj cuerpo
ch’akulal organismo (P.13)
ch’akuxaril cianosis
ch’äm ácido
ch’amalanx limón
ch’amch’äq aminoácido
ch’amch’äq ixim zeína
ch’amch’öj agrio
ch’amich’aqil glicoproteína, glucoproteína
ch’amikäq’ guayaba agria (P.G.1)
ch’amikaxlit tamarindo
ch’amil acidez
ch’amitzätz crema agria
ch’amitzikab’ aspirina (ácido acetilsalicílico)
ch’amuchuq’a’ vitamina c
ch’an, kaqwuluwuj ruwi’ calvo
(P.G.1678)
ch’äq materia
ch’aräl kupuki’ij espina bífida
oculta
ch’atal mesa
ch’ekaj rodilla
ch’ekën zompopo
ch’i’l gallina de plumas paradas
ch’i’p meñique
ch’ich’ carro
ch’ich’il hierro
ch’ima’ perulero
ch’imatulül zapote injerto (P.G.1)
ch’in zinc
ch’ipal plutonio
ch’ipich’umil plutón
39

ch’iwu’ maguey (clase)
ch’o’l ik chile seco pequeño
ch’ob’onel racional
ch’ob’onem análisis
ch’ob’q’oloj delirio
ch’ojch’ïk coágulo, trombo
ch’ojch’iknel plaqueta
ch’op piña
ch’opichaj alcachofa
ch’oy ratón
ch’oy ik chile colorado y picante
ch’u’ pececillo
ch’uch’ub’äl frigorífico
ch’uch’uch’akul crioterapia
ch’uch’ulil litio
ch’uch’urisan enfriado
ch’umil estrella
ch’uti alanx mandarina
ch’uti rab’asaqil otoscopio
ch’uti, ko’öl mini
ch’uti’ojil atrofia
ch’utich’ak microorganismo
ch’utikiy agudo
ch’utinuk’ulem microsistema
ch’utiritz’umaj mama reductiva
ch’utisotinem circulación menor
ch’utiwarab’äl colchoneta
ch’utxaq asaeteada (hoja)
ch’ab’äq kumätz víbora (clase)
ch’e’t estilo (flor)
ch’ich’ metal
ch’ikik’amal raíz típica
ch’ilakan gusano (clase) (P.G.31)
ch’imach’öy orquídea silvestre

ch’ipch’ip

chub’unem

ch’ipch’ip chipe
ch’ojöb’ malva
ch’omoch’i’ gusano genérico
chäj pino
chajäl jay cucaracha casera
chajäl siwan, k’ilin siwan guardabarranco
chaji’il vigilancia
chajich’akul inmunitaria
chajich’akulil inmunológico
chajil potasio
chajin cuidado, vigilado
chajinel ch’akulal anticuerpo
chajinel k’ajkab’ insulina
chajinel yapamaj antidiarreico
chajinem precaución
chajinem protección
chapab’äl pinza
chapel, kowiläj sólido (general)
chaq’ich’umil neptuno
chaq’ixnakät hinojo
chaq’okal tomillo
chaq’raxtzuy higo
chaq’sik’i’j artemisa
chaqi’alaxinem xerotocina
chaqi’j seca
chaqi’j chi’aj sed
chaqi’j jiq’obäl fruto seco
chaqi’ij kumätz víbora (clase)
(P.G.38)
chaqi’j ojöb’ pulmonía, neumonía
chaqijib’äl toallita
chaqikexu’ queso seco
che’ madera, árbol
40

che’el
che’ q’ayïs planta (general)
chetz’ib’ab’äl lápiz
chi’aj boca
chij carnero
chiköp animal
chiköp infección
chiköp eyaj infección dental
chikopikinäq’ pielonefritis
chikopil bacteria, germen (general),
cirrosis
chïp, kulantro cilantro, culantro
chiyichaj espárrago
cho’m camarón
chojalich’akul estática
chojalil equilibrio
chojalin equilibrado
chojb’äl barra
chojb’anikil normal
chojb’ey, cholajem secuencia
chojb’eyil, rucholol secuencial
chojichi’ entera (hoja)
chojiq’anya’ impétigo
chojmilal disciplina
chojmilil plomo
cholk’atik secuela de quemadura
choltzij lista
chonkis coronadito
choxoj kamïk
choxokïk’ derrame de sangre
choxopüj piorrea
choy lago
chub’aj saliva
chub’unem insalivación

chulab’äl

ichajilal

chulab’äl sistema urinario
chulab’alil urinaria
chulaj orina
chulajotayinelal urogenital
chumatew helada
chun calcio
chunab’äj yeso
chupüy q’aq’ bombero
chupüy q’aq’ luciérnaga
chuq’elya’ punción
chutichoy piscina
chuw, k’ok’ olor desagradable, mal
olor
chuwab’äj azufre
chuxikin lado
ejqal maletín
ejqiche’ encino blanco
elch’aqunum secreción
elch’ojch’iknel plaquetoféresis
elech’ojch’ïk embolectomía
elekïk’ hemorragia
elesöy chajich’akul absorción de
anticuerpos
elesöy chikopixkoya’ cefradina
elesöy rusipojik laqul fepranidol
elesöy tz’apitza’m fenilefrina
eleya’ extravasación
elk’asya’ eyaculación
elkik’chi’ queilorragia
elmek’atzin urea
eluxla’ espirar, exhalar
elyatz’umajb’äl sacaleche
eqana’ojin bradipsiquia
eqanab’ena’il bradistesia
41

eqayab’il virulencia
eta’uchuq’ab’äl dinamómetro
eta’uxlab’äl pulsioxímetro
etab’äl báscula, medidor
etal signos
etamab’alil ciencia
etan retal control
etant’ot’ carbocisteína, carboximetilcisteína
etaqanb’äl tallímetro
etasurib’äl espectrofotómetro
etatzopib’äl pulsómetro
etawosb’äl absorciómetro
etb’ana’oj test
etch’akulajil anatómico
etk’atän termómetro
etk’ayew alerta
etq’aq’ electrograma
etq’om dosis
etz’anem deporte
etz’anil deportiva
ewakowil criptorquidea
eya’ pericón
eyaj diente
eyajem dentición
eyajil dental
eyajinel/aq’omäy yab’ichi’ odontólogo/estomatólogo
eyalil flúor
ib’ochinel nervioso
ib’ochinel q’atwa’im anorexia nerviosa
ichaj ik chile no picante
ichajilal vegetal

ichinaj

jalkik’
ixim awas cebada
ixk’ale’t, ixtutz’ rana P.G.43
ixk’äq uña
ixk’i’j alawina
ixki’tz cutete
ixko pistilo (flor)
ixkolöb’ intestino (P.G.1242)
ixkoya’ amígdala
ixkoya’ tomate
ixmukür tórtola
ixpa’ch lagartija (P.G.33)
ixpe’ anuros
ixpëq sapo (P.G.33)
ixpumüy paloma cantora
ixq’aychaj gusano peludo (clase)
(P.G.39)
ixtolök lagartija (clase)
ja’j paladar
jäb’ lluvia
jachel aislamiento
jachilinb’äl centrífuga
jachiq’ hemoglobina
jachkïk’ tzatzq’or cerebrovascular
jachochikopil vector
jachosanäm hipófisis
jachöy kïk’ vascular
jachtzatzq’or cisura o surco
jalawäch estado de cuerpo
jalch’ab’ach’akul somatización,
histeria
jalch’akul cirugía estética
jalem metamorfosis
jalkik’ hematosis

ichinaj collar
ija’tz polen (semilla)
ijaj espalda
ijatzulem polinización
ijb’aq occipital
iji’y envés (hoja)
iji’unum glándula exocrina
ik chile (todo género)
ik’, ati’t luna
ik’ch’umil astro
ik’oy güicoy
ikan gallina ciega (gusano)
ikoq’ij, ik’oq’ij venus
ikuy guachipilín
ilib’äl instrumento (alimento)
ilinaq’ canola
ilinelal nutritiva(o)
ilinem nutrición
ilinemil nutriente
ilinibäl aparato digestivo
ilinïk nutrir
iliya’ab’äj mineral (alimento)
inup ceiba
iqipospo’y pulmón derecho
iqiq’ul válvula tricúspide
ïs vello
itz’ savia
itzaq’om veneno
itzb’ana’oj agresión
itzb’ana’ojem agresividad
itzel malo
itzelil virus
itzeq’anal transaturada
itzk’amawach glaucoma
42

jaloj, jalowäch

jub’üj

jaloj, jalowäch recambio
jaloto’ïk rescate
janik’ïy suficiente
janila muy, mucha(o)
janiq’oxomal neurético(a)
janisamaj hiperactividad
janiwa’ ortorexia
jantape’ frecuentemente
jaqajäb’ primavera
jaqäl abierta
jaqchib’äl abreboca
jaqkekoj enzima
jeb’e’ixtän belladona
jek’on jalado
jek’paläj estiramiento facial completo
jek’üy, tuyuq’ cicatriz
jik’ach’ich’ magnética, imán
jik’öy b’aniwachib’äl resonancia
magnética
jik’ulew gravedad
jikib’ey inductivo
jikilite añil
jikisamaj profesional
jikiwäch condición
jikoj masaje
jiq’ goloso, antojo
jiq’ab’äl aspirador
jiq’akwalil aborto quirúrgico
jiq’alil nitrógeno
jiq’anal liposucción
jiq’anïk respirar
jiq’anil respiratorio
jiq’il, jiq’om ahogado
43

jiq’ob’äl, ruwäch che’ fruta
jiq’onem ahogamiento
jiq’uxla’ aspirar
jiq’anem respiración
jiq’ojöb’ tosferina
jïs ejote de vaina suave
jitz’qulem estrangulamiento
job’init’ equinoccio de invierno
jok’ tamalito de elote
jok’on licuado
jolomaj cabeza
jorjör faringe
josjïk q’ayïs romero
jotati’ojil tejido celular
jotaxa’ojil citotóxico
jotay yema axilar, terminal (árbol,
arbusto)
jotayil gen
jotayilal genital
jotayinem reproducción
jotayiwäch tejido ocular
jotib’öch’ vena cava superior
joto’uchuq’alil hipervitaminosis
jotok’atän hipertermia
jotokab’ hiperglucemia
jotöl alto(a)
jotolen nivel
jotomeq’anal hiperlipidemia
jototz’umaj levantamiento de busto, pexia
jotz’aqat continua
joxok’ sarna
ju’ijal epicarpio (fruta)
jub’üj enjambre (P.G.41)

jub’ül che’

k’atän

jub’ül che’ canela
jub’uq’ayïs laurel
jub’usi’j orégano
jub’ül olor agradable
juchumay medida del codo a la
munuera (P.G.57)
jujun alguna
juk’u’x monocotiledón
jul hoyo
juley adicional
julib’öch’ flebotomía
julil cavidad (cuerpo)
julül sabor (buen)
jun chik otro
junal simples
junamaq’ajuj sinónimo
junelïk constante
junilal unidad
jupir sachna’oj demencia senil
jupitz’ apretón
jupoch’omich’ blefaroplastia simple
jupoch’oxikin otoplastia simple
juraqän huracán
juretz contusión
jurok juroch
jüt gusano (toda clase)
jutaqil frecuencia
jutas duramadre
jutu’ ápodos
juxikich’akul unilateral
juyu’ cerro
k’ajlaqub’aq trapezoide (hueso)
k’ajolajotay blasto
44

k’ak’a’ nueva
k’alk’a’x costado
k’alk’a’x, meske’l axila, sobaco
(P.58)
k’amab’äl sistema nervioso
k’amab’alil neurológico
k’amajotay neurona, célula nerviosa
k’amajotayil neural
k’amak’axab’äl nervio auditivo
k’amal nervio
k’amalem nerviosa
k’amalil fibra nerviosa
k’amati’ojil fibra (músculo)
k’amib’öch’ capilar
k’amti’ tendón
k’anixt catárnica, seña de verano
k’anti’ ya’ cantil de agua
k’apil mordedura
k’apil k’äq tifus
k’apil sip enfermedad de lyme
k’äq pulga
k’aqi’etal dermatitis numular, dermatitis eccematosa
k’arär, t’arär vibratoria
k’asach’akul ortopedia
k’asb’anem resucitación
k’asel ser vivo
k’asil vital
k’asleq’ayïs salvia (P.G.15)
k’asöy silonem fisiatra
k’asya’ semen
k’asya’al seminal
k’atän fiebre, calentura, calor, ca-

k’atanil

k’ojlich’ab’an

liente, temperatura
k’atanil térmica
k’atïk quemadura
k’atinäq quemado
k’atinem incendio
k’atöy q’ijolaq’om termoterapia
k’atzinel esencial
k’ay vesícula biliar
k’äy amargo
k’ayalanx naranja agria
k’aychum quilo (masa)
k’aychuminem quilificación
k’aye’ difícil
k’aye’il severa
k’ayeb’an deforme
k’ayenuk’ deformidad
k’ayesach crisis
k’ayesik’inem dislexia
k’ayetzatzq’or malformación de
Chiari Âă
k’ayetzu’ ojo vago, ambliopía
k’ayew, k’aya’ complicada
k’ayewab’aq raquitismo
k’ayewal dificultad
k’ayinelil producto
k’e’p equinodermo
k’ël perico
k’etch’akul dermatitis atópica, eccema atópico
k’ewex päk
k’exek’amati’ojil neoplasia
k’exob’anikil deformada
k’exoj alteración (salud)
k’exonïk alterar (salud)
45

k’expüm avispa (hace panal en pared)
k’ichelaj bosque, selva, monta na
k’ilinaq’ cacahuate, maní
k’in b’anosinanil
k’iqumuya’ potomanía
k’isïs ciprés
k’isk’ olor de orina
k’isk’amati’ojil abrasión
k’isöy itzaq’om antídoto
k’iw bulbo raquídeo
k’ix güisquil
k’ixaq dentada (hoja)
k’ixjiq’ licha (rambután)
k’ixsi’j rosa
k’ïy demasiada
k’iyal abundancia, abundante
k’iyikaxkate’ mentoplastia
k’iyinem crecimiento
k’iyiritz’umaj mama aumentativa
k’iyisaqab’ok leucocitosis
k’iyiti’ojil sarcoma
k’iyitz’umaj mastopatía
k’iytaq excesiva
k’iyti’ij hernia
k’iytz’umaj mama supranumeraria
k’iyuchuq’a’ ch’amichäq hiperlipoproteinemia
k’iywäch múltiple
k’ochb’anëy, k’ochib’an múltiple
k’ojlemal sitio
k’ojlemalil substancia
k’ojli’aq’ lengua geográfica
k’ojlich’ab’an ortofonía

k’ojlipoch’onem

kajasaqil

k’ojlipoch’onem quirófano
k’ojlitzamaj rinoplastia
k’ojliyawanel hospicio
k’olaj balón, pelota
k’olo’ik siete caldo (chile)
k’olöl mercurio
k’olopospo’y alvéolo
k’oltiko’n cosecha
k’oxk’ob’al, ixk’ob’el cereza
k’oxoch’akul percusión
k’oxomak’uxb’äl fonendoscopio
k’oxomal sonido (general)
k’oy q’enüm jocote de agosto
k’u’p miriápodos
k’üch zopilote
k’ul manta, tela
k’ulaxaq alterna (hoja)
k’ulb’ajb’äl yunque
k’ulu’m bahído (vértigo), desmayo
k’ulukïk’ aurícula
k’uluma’n accidente (primeros auxilios
k’ulunem adaptación
k’ulutzaqoj aborto habitual
k’ulwachaj retina (vista)
k’um ayote
k’utïk señal
k’utik’ método
k’utusanäl afecto
k’utusanem afectividad
k’ututzaqoj aborto a demanda
k’uxaj corazón, cardio
k’uxalem cardiaca
k’uxaq corazonada (hoja)
46

k’uxb’ej probabilidad
k’uxil sustancia
k’uxlaj preocupación
k’uxuchäj pino colorado
k’uxuchuq’a’ ch’amichäq nucleoproteína
k’uxüy jotati’ojil degenerativa (enfermedad)
k’amati’ojil tejido
k’anixt cafámica
k’asal vivíparo
k’echekumätz víbora montañesa
(clase) (P.G.38)
k’ël chocoyo
k’ische’ cedro
k’ixachi’ hoja dentada
k’ixawuch’ puerco espín
k’olok’amal tuberosa
k’oxpon abejón de miel (P.G.40)
k’oy mico
k’ulaxaq hoja alterna
k’ulu’m desmayo (Coto 151)
ka’ey molar (P.G.3741)
ka’iq’il óxido
ka’ijal mesocarpio
kab’ panela, dulce, azúcar
kab’aq’al carbohidrato
kab’il dulzura, sacarosa
kab’raqän terremoto
kab’yab’il diabetes
käch’ membrillo
kach’inem masticación
kaj cielo
kajasaqil lámpara

kajb’aq

kaqxe’

kajb’aq estribo
kajilal espacio
kajitza’m víbora cuatro trompas
(P.G.37)
kajnäq’, ti’ey encía
kajpamaj rumiante (animal)
kajpamajem rumiación
kajraqän cuadrúpedo
kajulew universo
kak’u’x dicotiledón
kakaw cacao
kakojolwinaqil bisexual
kami’aq’om ak’walil aborto químico
kamichikopil germicida
kaminäq ak’walil aborto diferido
kamiral aborto embriónico
kamisab’äl ni’x insecticida
kamisab’äl oköx fungicida
kamisab’äl q’ayïs herbicidas
kamisanel asesina
kamisanel sachjotay radioterapia
kamiyawab’il peste, epidemia
kan ofidio o serpiente
kane’s chorizo, longaniza
kani’ urodelo
kaplin guapinol
kapoch’omich’ blefaroplastia completa
kapoch’oxikin otoplastia completa
käq rojo
käq’ guayaba
kaq’ïq’ aire
kaq’ïq’ jäb’ lluvia con viento
47

kaq’iq’al atmósfera
kaq’ixe’el raíz aérea
kaqab’ok glóbulo rojo
kaqach’ojch’ïk trombo rojo
kaqach’op pitaya
kaqachäj pino rojo
kaqakinäq’, k’ajlik frijol rojo
kaqalanx toronja
kaqaq’oq’ sandía
kaqasi’j rosa de jamaica
kaqasip
garrapata
pequeña
(P.G.34)
kaqatokan frambuesa
kaqatulül chicozapote
kaqatz’amil yodo
kaqatz’umal eritrosis
kaqaxtän hongo (clase)
kaqayib’ ciruela roja
kaqb’aq
gota
(enfermedad)
(P.G.51)
kaqch’umil marte
kaqib’öch’ arteria
kaqiboch’ilal arterial
kaqik’üch rey zope
kaqirem enrojecimiento
kaqit’arat’ïk urticaria
kaqïx guacamaya
kaqixkök tortuguita
kaqolajay trueno
kaqrab’ papaya
kaqtumutüj faisán (ave)
kaqwäch remolacha
kaqwololöj ruwi’ zopilote aura
kaqxe’ rábano

kaqximal

kotz’i’j aq’om
kiwäch xe’el raíz (clases)
ko’öl pequeño
ko’p crustáceo
kob’aq albaricoque
kob’aq aqanaj peroné
köj león
kojolwinäq sexo
kojolwinaqil sexual
kojolwinaqilem sexualidad
kök tortuga
kokal, poxaj costilla (P.58)
kolajem finalizar de comer
koljek’paläj mini estiramiento facial
koljolomaj microcefalia
koljolomiq’a’ abraquicefalia, abraquicéfalo
kolk’öj mascarilla
kolob’äl refacción
kolq’a’ abraquia
kolq’oxom lesión
konojel general
konojel b’ey generalmente
kosinem cansancio
kosinemk’u’x insuficiencia cardiaca
kot águila
kotichaj apio
koto’ijaj escoliosis
kotob’aq hueso arqueado
kotoche’el ijaj cifosis
kotz’i’j flor (toda clase)
kotz’i’j aq’om manzanilla (medicina) (P.G.15)

kaqximal granada
kär pez
karna’l granadilla
katas aracnoides (cerebro)
kawiq falangina
kawkab’ golosina de chocolate
kaxa caja
kaxikich’akul bilateral
kaxkate’ mentón
kaxkate’y masetero
kaxlanwäy pan
kaywachel radiólogo
ke’en masa
ke’enal digestiva(o)
keb’e’ médula
kej caballo
kenke’x hongo (clase)
kexb’ekïk’ varice
kexu’ queso
ki’ dulce
ki’ sabor dulce
kïk’ sangre
kik’ache’ palo de hule
kik’b’äl aparato circulatorio
kik’elal sanguíneo
kik’ichul hepatomegalia
kinäq’ frijol
kinäq’ riñón
kinaq’il renal
kinaq’omanel nefrólogo
kite’ ib’öch’, te’ib’öch’ aorta
kite’ kumätz salamandra
kiwäch tipo, clase
kiwäch kumätz serpiente (reino)
48

kotz’ijal

matz’ätz’

kotz’ijal corola (flor)
kotz’ijal che’ planta ornamental
kotz’kom onda (P.G.382)
kowib’aq hueso duro
kowil naq’
kowiläj kej macho, mula
kowin capacidad
kowirinem solidificación
koyopa’ relámpago
kuk ardilla
kulix coles
kumätz culebra (general)
kumätz reumatismo
kumätz kär anguila (P.G.42)
kumatzch’umil júpiter
kupb’aq cigomático (hueso)
kupuki’ij espina bífida, mielodisplasia
kuruchïch, tuk tuk pájaro carpintero
kutub’aq hueso corto
kutuch’akät taburete
küx saqb’in
kuxin paterna
lab’ pétalo
lab’ichaj acelga
lab’itzetz bledo
lamlöj ruchi’ desdentado
lanäq samajich’akul abordaje
lante’ llantén
läq plato
laqich’ich’b’äl autoclave
laqub’aqil locomotor
laqul articulación
49

latz’unïk filtrar
lej tortilla delgada
lel agua salubre, sabor de fruta en
descomposición
lem espejo
lemotz’eteb’äl kawe
lemow vidrio
lemowäch anteojos, lentes, gafas
let’et’ bicicleta
ley ortiga (de hoja grande)
li’p ninfa o crisálida
lilöj kab’yab’il prediabetes
lilöj kab’yab’inel prediabético
liq’liq’, jiliq’, kolkob’ babosa
litz’litz’ gavilancillo, gabilán penqueño (P.G.5)
löl esperanza
loq’ob’äl viruela
lotajinem escaldadura
lotz trébol
loxapwäq platino
loxil argón
loyalaxel ovíparo (animal)
luslil neurastenia
majk’u’y hierba mora
majmoyïk paludismo, malaria
malax mariposa (todo género)
malaxb’aq pelvis (hueso)
mama’ äk’ gallo
map, tolon ch’ich’ coyol
maqr hierba año nuevo
masat venado
mataq’tami’ ballena (P.G.43)
matz’ätz’ tuerto (de un ojo)

matz’itz’, syan kinäq’

meq’ën

matz’itz’, syan kinäq’ frijol (colores)
matz’ixim, mutz’ixim arroz, trigo
matz’ätz’ ciego (ojo vacío)
(P.G.52)
may tabaco
mayoj ansiedad
me’ach’ojch’ik kïk’ antitrombina
me’ajowachulaj enuresis
me’ajowak’wal aborto psicológico
me’ajowaksin encopresis
me’ajowalil abulia
me’ajowan silonel balismo
me’aläx b’aq osteoporosis
me’aläx mixtuq’ oligoespermia
me’aq’alil inorgánico
me’ilinem desnutrición
me’iq’ ti’ojil anoxia
me’jotayinem esterilización
me’q’oxom analgésico
me’uchuq’a’ débil
me’uchuq’anem debilidad
me’utzijul fístula
me’utzna’ incomoda
me’utzna’il incomodidad
me’uxla’ cuerpo inodoro
meb’inem isquémico
mech’ab’äl disfonía
mech’ab’exïk afonía
mech’ajo’n amenorrea
mech’arel ch’äq átomo/molécula
mech’ob’onel irracional
mechaji’il vulnerabilidad
mechajich’akul inmunodeficien50

cia
mechojalil desequilibrio
mejalon virginidad
mejiq’ apnea
mejiq’anem inhalación
mejotay estéril
mejotayem esterilizada
mejotayib’äl esterilizador
mek’achoj terminal (enfermedad)
mek’aslem inanimado
mek’atzin deshecho
mek’iyil chikopil bacteriostático
mek’iyinem b’uyub’äq acondroplasia
mek’uxb’en aventura
meki’ insípida
mekojolwinäq asexual
mekowin incapacidad
mekowinäq aq’omajay unidad especial (médica)
mekowinem resistencia
melaqul gonoartritis
mem mudo
mena’oj inconciencia
mena’on falta
mena’onem falta de sensación
menel chulaj anuria
menojisan insaturada
menuk’uti’ojil ataxia
mepaxik k’ojlija’tz anovulación
meq’ajan silenciosa
meq’aläj ausencia
meq’anal lípido
meq’ën caliente (tibio)

meq’ijil

na’oj

meq’ijil insolación
meq’tewul clima
merupam yakchulaj micción
mesi’j criptógama (planta)
mesilon neutro
mesilonel inmovilizador
mesilonem akinesia
mesilowäch antideslizante
mesipojïk antiinflamatorio
mesolo’ inexplicable
mestansya colinabo (humor frio)
met’ot’e’pamaj aborto cervical
meteb’a’ chilca
metz’aj ceja
metz’aqatzaqoj aborto incompleto
metz’eto me’etaman
metzub’al ceguera
mewaril insomnio
meway ayuno
mewayjal anorexígeno
mewayjanem ayunar
mewichikop vih
mewinaqilem privado
meya’al wachaj ojo seco
meyak’aslem infertilidad
meyawa’ ixöq anticonceptivo
mi’p artrópodo
mich’ pestaña (P.G.55)
mixku’ manzanilla (fruto)
mixtuq’ espermatozoide
mo’ papagayo (P.G.45)
mok’ob’aq omóplato, escápula
molaj paquete
moloch’akul aparato
51

molochikopil salmonella
moloj bloque
molojotayil genotipo
mololem, mololen chatarra
molosamajib’al equipo
molxaq ovalada (hojas)
moq’oq’ pantorrilla
Moxirïk oq’ej cólico
moy ciego (ojo claro) (P.G.52)
moyew niebla
moyoj depresión, distimia, psicatenia
mu’q cochinilla
mu’y juilin (P.G.42)
much’ chipilín
muj sombra (general)
mujanem sombreado (general)
mül ruchi’ labio leporino, queilosquisis
muluch’umil alch’umil
mulun k’uxaj, na’oxa’oj nausea
munib’äl venta de golosinas
munil fruto (carnoso), golosina
muniläj, mün glotón
muqmöj madrugada
muquch’ak cuerpo opaco
muqül nublado
muqül rati’t abejón (entierra lo
que caza)
mutül oj aguacate pequeño
muxu’x ombligo
na’il metabólico
na’o estimulación
na’oj conocimiento

na’ojil

nimaq’atb’ey kïk’

na’ojil teoría (ciencia)
na’ojin mente
na’ojinal mental
na’ojinem mentalidad
na’ok’uxanel psicólogo(a)
na’ok’uxanem psicológico
na’on estímulo
na’onem sensación, metabolismo
na’onemil estímulo sensorial
na’onil sensibilidad
na’oq’aq’ electroestimulación
nab’ena’il percepción
nab’ey primero
nab’eyal hidrógeno
nab’eyanem hidrogenación
nab’eyem precoz
nab’uchuq’alil provitamina
nab’ya’al tz’umaj calostro
nab’äl tijikil papilas gustativas
najil distancia (vista)
najtz’etb’äl telescopio
najtzu’ presbicia
najtzub’äl binocular
nak’b’äl adhesiva
nak’ik’ul esparadrapo
nak’ojinel analizador
nakäl sonso, atontado
nakanïk retraso mental
naok’uxanel/aq’omäy k’ayena’oj
psicólogo/psiquiatra
naqonil itzel
naqtzu’ miopía (vista)
naqtzub’äl retinoscopio
naws colinabo (humor caliente)
52

nchaqi’j ch’akulaj deshidratación
ne’y bebé
ni’x insecto
nik’ajal ak’axab’äl oído medio
nïm mayor
nïm itzq’aq’ sífilis
nima’ayin cocodrilo
nima’etzelal mayor riesgo
nima’ik chile guaque
nima’ixkolöb’ colon, intestino
grueso
nima’q grandes
nimach’a’k llaga
nimach’akät wi’aj cojín
nimachaqi’j ojöb’ tuberculosis
nimachun hipercalcemia
nimajek’üy queloide
nimajikitzu’ obsesión
nimajiyab’il hipocondría
nimak’atän fiebre tifoidea
nimak’ayewal desastre
nimak’ilinaq’ nuez
nimak’wanel q’anal lipoproteína
nimakiy grave
nimamixku’ manzana
niman tzij respeto (C.280)
nimanem honra (C.276-277)
nimanuk’ulem macro sistema
nimapajb’äl ya’ cubeta
nimapixtun tortilla (grande y gruesa para atol)
nimaq’a’ mañana (tiempo)
nimaq’ab’aj queiromegalia
nimaq’atb’ey kïk’ émbolo sólido

nimaq’ij

palow

nimaq’ij feria
nimaq’o’s zacatón
nimasaq’ul plátano
nimasotinem circulación mayor
nimati’ojil obesidad
nimatunay dalia
nimatuq’ uva
nimatz’amipolaj reserva alcalina
nimawa’im banquete
nimawaran hipersomnia
nimaxa’ojil intoxicación
nimaxa’ojil q’utu’n botulismo
nimaxe’el raíz principal (árbol,
planta)
nimaxib’iril pánico
nimejqal maleta
nimiren dilatada
nimoyowal irritabilidad
nimoyowanel irritable
nimuchuq’ab’ hipertensión
nimupam profundo
nit’ equinoccio
nitz’tz’etb’äl microscopio
nkitij consumen
nojilin entera (alimento)
nojisan saturada
noxti’ tuna (P.G.40)
noxti’ noxta
nuk’rikil dieta
nuk’ulem coordinación, sistema
nuk’una’oj plasticidad neural
nukalul chub’aj higrostomía
nukowirisaj endureciéndola
numq’eq hongo (clase)
53

nupch’umil saturno
nupq’a’ anular, anillo
nupxikinaj canal semicircular
o’on, inay iguana (P.G.32)
oj aguacate
ojöb’ catarro, tos, gripa
okal eucalipto
oki’unum glándula endocrina, sistema endocrino
oköx hongo (P.G.13)
okoxkolöb’ histoplasma
oroqöm colmena (P.G.41)
oto’y cantil de sapo
otzoy, mok’ok’ camaroncillo
(P.G.42)
oxaq verticilada (hoja)
oxi’ ajawa’ cinturón de orión
oxijal endocarpio
oxlaqub’aq trapecio (hueso)
oxtas piamadre (vena)
oxwiq falangeta
oyöl jäb’ cenzontle
oyon llamado
oyonib’äl teléfono
oyowal enojo, pleito
oyowal ira
pa’k rajadura de la piel, dureza de
la piel
pa’k aqän pie de atleta
pach’uxaq escamada (hoja)
pajäb’ invierno
paktz’in guanaba
paläj cara
palow mar

pamaj

püj

pamaj estómago
pamilaqul menisco
panixkolob’ interior intestino
par zorrillo
parkïy izote
parutz’ flor de muerto
patän encino
patän roble
paxi’ab’äj litotricia
paxkuku’y paloma de monte
paxläq verdolaga
pe’y gallina de patas cortas
pejïk ejote
pemech concha
peq costra de cabello (niño recién
nacido)
peqës escroto
peqeti’ojil q’ayich’a’k
peqeya’ bursa
perech almeja
pi’y pavo (hembra)
pich’ pájaro de abusión
pilow, tapakäl piloy, frijol grande
pïm gruesa
pimajek’üy cicatriz inestética
piniyo’x b’aq cúbito y radio
pisaq’om tabletas (medicina)
pisb’äl vendas
pisoj vendar (herida)
pisolqul membrana sinovial
pison rikil enlatadas
pisonem vendaje
pitz’el opresiva
pitz’ik’ay colesitectomía
54

pitz’ik’ojlija’tz anexectomía
pitz’iq’aytz’eb’ metroplastia
pitz’ixkoya’ amigdalectomía
piwi’y peciolo
pixïk’ bellota
pixnak’, xu’y mezqiono, verruga
(P.G.50)
pixtun tortilla delgada y gruesa
poch’ochi’ queilostomatoplastia
poch’ojek’üy queloplastía
poch’ok’ay colesitostomía
poch’okik’b’äl neurocirugía
poch’okik’b’anel neurocirujano
poch’omich’ blefaroplastia
poch’onel cirujano(a)
Poch’onel ak’wal cirujano pediatra
poch’onem operación, cirugía
poch’oxikin otoplastia
poch’öy sachjotay cirujano cancerólogo
pojüy mochuelo (P.G.44)
poq piedra poma
poqok’ol pimiento
poqolaj polvo
poqolaj anx ajo en polvo
poqon sufrimiento
poqotew criopatía
pospo’y pulmón
powo’ filamento (parte de la flor)
pu’ch gallina con plumas resaltadas en la cara
puch’ cheles (legañas)
püj materia

pum

q’atöy rub’ey atz’am

pum latido
punkeb’e’ médula oblonga
punpu’x hongo (clase)
punpün hongo (clase)
punpün pato
punpuna’ ganso o pato negro
pur jute
q’a’äl reclinable
q’ab’aj brazo, mano
q’ab’ib’aq metacarpiano
q’ajïk fractura
q’ajinem quebradura
q’alajirisanem manifestación
q’aliwäch asimilación
q’än ulew arcilla (suelo)
q’anab’alam, kolb’alam tigre (pequeǹo)
q’anach’akul ictericia
q’anach’äm limalimón
q’anach’amil ácido úrico
q’anach’äq cuerpo cetónico
q’anachulaj acidosis
q’anakab’il kïk’ acidosis diabética
q’anal grasa
q’analanx lima
q’anam níspero
q’anapäk anona amarilla
q’anapwaq oro
q’anaq’oq’ melón
q’anaq’or incaparina
q’anatz’ujal xantorrea
q’anawäch zanahoria
q’anayib’ ciruela amarilla
q’anch’umil mercurio
55

q’anjub’ q’ayïs mejorana
q’anq’alil, atz’amil sodio
q’anq’öj amarillento
q’ansi’j eneldo
q’antu’l mamey
q’anya’ ampolla
q’aq’ fuego
q’aq’ rayo
q’aq’ b’oxach’ich’ calefactor
q’aq’anem, sipojnem inflamación
q’aq’anil fósforo
q’aq’ch’a’k estomatitis (aftas)
q’aq’i’aq’om electrología, electromedicina
q’aq’il eléctrico
q’aq’ya’ ácido (químico)
q’asna’j escorpión
q’asta’l abeja, avispa
q’atb’ey kïk’ émbolo, embolia
q’atb’ey mixtuq’ progesterona
q’atch’ajo’n menopausia
q’atchikopil tetraciclina
q’aton obstruida(o)
q’atonel ch’ojch’ïk anticoágulado
q’atonem obstrucción, limitación
q’atowi’ abstinencia
q’atöy ch’ojch’ïk anticoagulación
q’atöy elekïk’ antihemorrágico
q’atöy k’ayewab’aq antirraquítico
q’atöy kaq’ïq’ biombo
q’atöy nimuchuq’a’ valsartán, xipamida
q’atöy panixkolöb’ estreñimiento
q’atöy rub’ey atz’am carbamaze-

q’atöy sachiq’

q’ochoch’ekaj

pina
q’atöy sachiq’ antioxidante
q’atöy sachjotay cobalto 60
q’atöy sikisotil ropinirol
q’atöy sikiti’ojilal anticonvulsivo
q’atöy tzoliq’utu’n rabeprazol
q’atöy ub’u’il antitiroideo
q’atwa’im anorexia
q’atxa’oj antiemético
q’atz’utuj avispa amarilla
q’axak’wal pubertad
q’axanem yab’il transmisión de
enfermedad
q’axaq palmeada
q’axäy uchuq’a’ adenosina
q’axb’äl bomba
q’axch’ajo’n dismenorrea
q’axchulaj uréter
q’axo’ij lumbago, lumbalgia
q’axojiq’ disnea
q’axojolom jaqueca
q’axomal dolor
q’axonem bombear
q’axoti’ojilal mialgia
q’axowach queratalgia
q’axöy ilinemil cardiovascular
q’axöy k’amajotay neurotransmisor
q’axöy k’amal axón
q’axül hongo (clase)
q’axwachaj cristalino (vista)
q’axwi’ abuso
q’äy podrido (fruta o madera en
descomposición)
56

q’ayimes valeriana
q’ayiq’anal margarina
q’ayiq’ijolaq’om fitoterapia
q’ayïs planta
q’ayïs kumätz víbora (clase)
q’aynäq ch’a’k lepra
q’aytz’eb’ tumor
q’aytz’eb’ unum adenoma
q’aytz’eb’em oncológico(a)
q’enüm jocote
q’ëq lunar
q’eq saqikïy cigüeña
q’eqak’anti’ víbora (clase)
q’eqakinäq’ frijol negro
q’eqakot, k’atinäq kot águila negra (P.G.44)
q’eqal jäb’ temporal (lluvia con
viento)
q’eqamolo’ jején
q’eqatulül zapote negro (P.G.1)
q’eqawa’im cena
q’equlew tierra negra
q’equm oscuro
q’eteb’äl abrazadera
q’ij sol
q’ijlem prevalencia
q’ijnem dignidad (C.166)
q’ijob’äl reloj
q’ijolaq’om tratamiento, terapia
q’ilanem prevención
q’och q’ab’aj hombro al codo
(P.G.1172)
q’ochïk plegable
q’ochoch’ekaj sartorio (músculo)

q’ochonem

qiriqïk, qäs

q’ochonem flexión
q’olib’äl goma
q’omanem curación
q’omik’ul curitas
q’oq’ chilacayote
q’oral medida de masa para una tortilla
q’orinem quimificación
q’osïy ajas camarón hembra
q’otzaj mejilla
q’ul válvula
q’uq’ quetzal
q’utaq’oxe’ jengibre
q’utu’n rikil
q’utuk’oxb’al garbanzo
q’utül chocolate (bebida)
q’utusimaj clavo (especia)
q’ab’aj aqanaj extremidad
q’anak’anti’ víbora amarilla
(P.G.37)
q’anchi’ culebra (clase)
q’antil, k’anti’ víbora (clase)
(P.G.37)
q’antzüy hongo de san juan
q’aq’anïk inflamar
q’aq’b’elen víbora (clase)
q’ayïs k’anti’ víbora (clase)
q’elchan víbora (clase) (P.G.38)
q’eqik’as víbora (clase) (P.G.37)
q’ochoch’ekaj músculo sartorio
q’ochojolomaj músculo esplenio
q’ochopamaj oblicuo (músculo
q’otzüm floripondio (P.G.6)
q’usq’üj dulce (poca dulzura)
57

qaji’ub’u’il hipotiroidismo
qaji’uchuq’ab’ hipotensión
qajichun hipocalcemia
qajik’u’x aburrimiento
qajikab’ hipoglucemia
qajipa’exïk paresía
qajisaqab’ok leucopenia
qajnäq baja
qajnäq ch’amich’äq escorbuto
qajnäq chajich’akul inmunodepresión
qajuchuq’alil avitaminosis
qanib’aq metatarsiano
qas ki’ sabroso
qasmoyil paroxetina
qasöy b’ayb’öt antiarrítmico
qasöy chäm antiácido
qasöy k’atän antipirético
qasöy mayoj ansiolítico
qasöy moyoj antidepresivo
qasöy ojöb’ antitusígeno
qasöy q’axolaqul paracetamol
qasöy q’axomal benzocaína
qasöy sinanem andropausia
qasöy tzub’al endoftalmitis
qasöy uchukïk’ nadolol
qasöy uchuq’am antihipertensivo
qasq’anal mantequilla
qate’ ruwach’ulew suelo (tierra)
qejoj huerto
qi’ anhídrido carbónico, óxido de
carbono, dióxido de carbono, gas
carbónico
qiriqïk, qäs aspero (P.G.50)

qo’ch, joj

raqän q’ayïs

qo’ch, joj cuervo
qo’l pavo
qoq olor a ceniza
qulaj cuello, garganta
quluch’ bocio
qumq’ayïs, pe’, ruya’al q’ayïs té
qumul oral
qupib’äl cuchilla, tijera
qupinel eyaj incisivo
qupinem amputación
qupiti’ojil bisturí
ra’ muslo (de él)
rab’aj chulab’alil litiasis urinaria
rab’arïk aciculada (hoja)
rab’asaqil linterna
rach’achi’ queilorrafia
rach’ojch’ik kik’elal trombina
rach’ulew, k’ajlik frijol del suelo
rachäq amolo’ gusano de carne
P.G.9
rachchajixik yawa’ixöq tocología
rachtzatzq’or cerebelo (cerebro)
rachwa (tzatzq’or) lóbulo frontal
rachwi’ (tzatzq’or) lóbulo parietal
rachxe’ (tzatzq’or) lóbulo temporal
ral embrión
ral äk’ pollito (P.G.45)
ral ik’ satélite
rala’s wachaj pupila (vista)
ralal ch’akul peso corporal
ralal kaq’ïq’ presión atmosférica
ralaxib’äl ya’ nacimiento de agua
ralaxil meq’enal fuente de calor
58

ralaxil saqil fuente de luz
ralaxpüj k’ay absceso biliar
ralaxpüj laqul absceso artrifluente
ralaxpüj meske’l absceso axilar
ralaxpüj pospo’y empiema pulmonar
ralaxpüj ti’ey absceso gingival
ralaxpüj ti’ojil supuración
ralaxpüj tz’umaj absceso de mama
ralaxpüj tzatq’oril absceso cerebral
ralaxpüj xul absceso de laringe
ralaxq’anal ti’ojil celulitis
ralaxya’ pospo’y edema pulmonar,
absceso pulmonar
ralaxya’ xepamaj ascitis
raq juyu’ coche monte, puerco de
monte, jabalí (P.G.31)
raq’ masat hongo (clase)
raq’ochamen, chameb’äl calmante
raq’om qajch’amich’äq antiescorbútico
raq’om tiko’m insumo agrícola
raq’om ya’ cloro
raq’omaj ch’a’k tretinoína
raq’omajay nimawinäq geriatría
raq’omaqul pospo’y broncodilatador
raq’omawäch colorio
raqän extremidad inferior
raqän jäb’ hongo (clase)
raqän q’ayïs herbáceo (tallo)

raqän ya’

retamab’alil eyaj

raqän ya’ río
räx verde
raxab’äj piedra de río
raxakan víbora (clase)
raxakinäq’ soya
raxaq’än víbora (clase)
raxb’o’j ichaj brócoli
raxche’ encino (otro género)
raxik chile verde
raxjiq’ kiwi
raxk’oxb’al oliva
raxkej calambre
raxkök tortuguilla (larva de maíz)
raxnaqil salud
raxnaqil ch’akulaj salud física
raxnaqil k’aslemal salud reproductiva
raxnaqil k’uxaj salud del corazón
raxnaqil na’oj salud mental
raxnaqil winaqilem salud pública
raxnaqilem saludable
raxon perico verde (P.G.45)
raxq’ab’ sereno, rocío
raxq’equmaj verde oscuro
raxsolöt reptil (general)
raxtew paludismo, malaria (escalofrío)
raxtzuy pera
raxwäch abeja negra de miel
(P.G.40)
raxwonön ronrón negro que pica
(P.G.41)
raxya’ agua fría y pura
rel chulkïk’ hematuria
59

releb’al kaq’ïq’ norte
releb’al q’ij oriente
relekïk’ tutz’ colporragia
relekïk’ tzamaj epistaxis
relesik tepamaj histerectomía
relesöy q’axomal acetanílida
relesöy ralaxq’anal ti’ojil ácido
hialurónico
relesöy sipok’amal tiamina, antineurético
relesöy xa’oj antihemético
relïk común
relkïk’ xikinaj otorragia
reset wachaj músculo orbicular
retab’al b’aq densiometría ósea
retab’al k’oxoxikin timpanómetro
retab’al kaq’ïq’ barómetro
retab’al nimuchuq’a’ tensiómetro
retab’al pospo’y espirómetro
retab’al q’ochijaj raquíometro
retab’al wosaq’alil cooxímetro
retab’al xikinaj audiómetro
retal referencia
retal na’il síndrome metabólico
retal yab’il síndrome
retal, ruk’atik mancha
retamab’alil b’eykïk’ angiología
retamab’alil ch’akulaj anatomía
retamab’alil chajine’y neonatología
retamab’alil che’ q’ayïs botánica
retamab’alil chiköp zoología
retamab’alil chulub’äl urología
retamab’alil eyaj odontología

retamab’alil ik’ch’umil

ri’j ik’

retamab’alil ik’ch’umil astronomía
retamab’alil ilinib’äl gastroenterología
retamab’alil iq’al ecología
retamab’alil jotayil genética
retamab’alil k’amab’äl neurología
retamab’alil k’ayena’oj psiquiatría
retamab’alil kamïk yawab’il epidemiología
retamab’alil kik’b’äl cardiología
retamab’alil kinäq’ hepatología
retamab’alil kumätz reumatología
retamab’alil moloch’akul aparatología
retamab’alil na’ok’uxaj psicología
retamab’alil naq’wäch oftalmología
retamab’alil nima’ixkolöb’ coloproctología
retamab’alil nimilem geometría
retamab’alil oki’unum endocrinología
retamab’alil q’aytz’eb’ oncología
retamab’alil ri’jnem gerontología
retamab’alil ritzech’akul traumatología
retamab’alil ruwach’ulew geografía
retamab’alil sal alergología
60

retamab’alil samajch’akul fisiología
retamab’alil sikiriya’ anestesiología
retamab’alil tiko’n agronomía
retamab’alil uxlab’äl neumología
retamab’alil winaqil sociología
retamab’alil winaqilem antropología
retamab’alil xikitzamaqul otorrinolaringología
retamab’alil yab’ichi’ estomatología
retamab’alil yab’ikinäq’ nefrología
retamab’alil yab’il patología
retamab’alil yab’itz’umal dermatología
retki’il sinanem clímax
retq’anal ch’akul plicómetro
retq’aq’ tetzatzq’oril electroencefalograma
retq’aq’ ti’ojilal electromiograma
retq’aq’b’al ti’ojilal electromiógrafo
retyab’il asperjer síndrome de asperger
retyab’il ixöq gestosis
retyab’il own síndrome de down
retz’etik xikinaj audiometría
retzaj rasguño
retzaj wachi’ queilosis
rexil perejil
ri’j ik’ cuarto menguante

rij aqanaj

rub’ey k’amajotayil

rij aqanaj dorso del pie
rij awän frijol de milpa
rij ija’tz tegumento
rij k’uxaj caja torácica
rij k’uxaj epicardio (músculo)
rij moq’öq’ tríceps (músculo)
rij pisaq’om capa entérica
rij q’ab’aj dorso de la mano
rij qulaj nuca
rij wachaj párpado
rik ch’oy chiltepe
rik’on k’uxaj diástole
rikilal alimento
rikilem alimentaria
rismachi’ qo’ch loroco
rismal jäb’ musmül
rismal jotayilal vello púbico
rismal wi’aj, wi’aj cabello
ritzaq’om ponzoña
ritzech’akul traumatismo
ritzel ch’uch’uch’akul criocirugía
ritzel molochikopil salmonelosis
ritzel okoxkolöb’ histoplasmosis
ritzel tetzatzq’oril anencefalia
ritzelal riesgo, peligro
ritzelal chiköp zoonosis
ritzelal q’anal grasa saturada
rïx ustedes
rixk’äq anx ajonjolí
rixk’äq köj diente de león
rixk’äq tz’ikïn hongo (clase)
rixkolob’ ulew lombriz (de tierra)
(P.G.39)
rok’oxom xikinaj timpanometría
61

roköx k’ïm champiñón
ronkej casampulga
roqoj infusión
roqonem borboteo
rora ruda
rot’, mok’ tuerto
rox tercer
roxaq hoja verticulada
rub’anik juxikin reconstrucción
oreja unilateral
rub’anik kaxikin reconstrucción
oreja bilateral
rub’anikil rikilal estado de los alimentos
rub’anikil xexikin corrección lóbulo oreja completa
rub’anikil ya’ estado de agua
rub’ank’ojlem ja’j malformación
congénita paladar
rub’ank’ojlem ruwachi’ malformación congénita labio
rub’ank’ojlem wi’aqän malformación congénita de dedos del
pie
rub’ank’ojlem wiq’a’ malformación congénita de dedos de la
mano
rub’ankamik chikopil antisepsia
rub’aqil kutamil hueso del tronco
rub’aqul q’ab’aj escafoides
rub’aqwi’ q’ab’aj falange distal
rub’ey ak’walil canal del parto
rub’ey atz’am canal de sodio
rub’ey k’amajotayil tubo neural

rub’ey k’amak’axab’äl

ruchoxkïk’ lemwach

rub’ey k’amak’axab’äl canal semicircular
rub’ey k’ay vía biliar
rub’ey kïk’ vaso sanguíneo
rub’ey mixtuq’ canal deferente
rub’ey na’onemil tálamo
rub’ey palama’ saqb’e
rub’ey saqaya’al vaso linfático
rub’ey ya’ arroyo, canal, conducto
rub’oj kïk’ émbolo gaseoso
rub’osab’äj kinäq’ nefrolitiasis
rub’uyu’l blando
rub’aqil aqanaj hueso del pie
rub’aqil chi’aj hueso maxilar
rub’aqil paläj hueso de la cara
rub’aqil q’ab’aj hueso de la mano
rub’aqil q’ab’aqanaj hueso largo
(manos pie)
ruch’ab’ q’ij rayo solar
ruch’aja’ eyaj pasta dental
ruch’ajchojil estético(a)
ruch’ajik jotayilal aseo perineal
ruch’ajik kamijotay microdermoabrasión
ruch’akat q’ajïk férula
ruch’akat wi’aj almohadilla
ruch’amil yujuti’ojil úlcera gástrica, péptica
ruch’arel ch’äq electroforesis
ruch’at q’ajïk férula
ruch’ich’ aq’omab’äl ambulancia
ruch’ich’ol olor a manta quemada
(C.269)
ruch’ojch’ïk kik’elal trombosis

ruchachal b’ey verbena
ruchachal q’ij víbora (clase de galápago)
ruchajinel mixtuq’ próstata
ruchajixik yawa’ixöq obstetricia
ruchajiya’ k’amak’u’x líquido cefalorraquídeo
ruchaq’ kakaw, peq cacao (variedad), pataxte
ruche’el ijaj, che’ijaj columna vertebral
ruche’el k’amajotay dendrita
ruche’el k’ojlija’tz trompa de falopio
ruche’el pospo’y tráquea
ruche’el jolomaj músculo trapecio
ruchi’ borde
ruchi’ pamaj boca del estómago
ruchi’ tepamaj cerviz/ cérvix
ruchi’ tutz’ vulva
ruchi’ ya’ ribera
ruchikopil che’ polía
ruchikopil eyaj caries
ruchikopil ixim palomilla
ruchikopil naq’wachaj tracoma
ruchikopil pixnak’ papiloma
ruchikopil pospo’y bronconeumonía
ruchikopil sase’ cirrosis hepática
ruchikopil t’ot’ipamaj helicobacter pylori
ruchojalil kajulew equilibrio ecológico
ruchoxkïk’ lemwach queratohe-

62

ruchoxkïk’ tepamaj

ruk’atik q’aq’ya’

mia
ruchoxkïk’ tepamaj aborto inevitable
ruchoxoj tzatzq’or derrame cerebral
ruchoxokïk’ chi’aj hematemesis
ruchumay q’ab’aj, chumayq’a’
antebrazo
ruchuq’a’ ch’amich’äq proteína
ruchuq’a’ chaqichi’ polidipsia
ruchuq’a’ ilinem fibra alimentaria
ruchuq’a’ k’aslem ginseng
ruchuq’a’ ti’ojil ácido láctico
ruchuq’ab’ sanäl abreacción
ruchuq’alil ruwach’ulew energético
ruchuq’elya’ lemwach queratocentesis
ruchuq’upam jolomaj intracraneana
ruchuwil chi’aj halitosis
rujachol yuquti’ojil luxación
rujalon b’on daltonismo
rujek’na’onil pamaqän tunel tarsiano
rujek’üy pospo’y fibrosis pulmonar idiopática
rujik’ach’ich’ yab’il magnetoterapia
rujiq’anal aqän liposucción pierna, lifting pierna
rujiq’anal moq’oq’ liposucción
pantorrilla, lifting brazo
rujiq’anal q’ab’aj liposucción bra63

zo
rujiq’anal xepamaj abdominoplastia
rujiq’ik yak’aqatil rinitis
rujiq’ipoqol sanayil silicosis
rujolom xar xkampranya
rujotay k’aslemal célula
rujotokab’ kïk’ coma diabético
rujotol q’anach’amil hiperuricemia
rujotoq’anal sase’ ehgna
rujub’ulil aq’a’ huele de noche
(P.G.7)
rujujotay k’aslem unicelular
rujul wachaj órbita
rujulil cueva (de animal)
rujulil ak’axab’äl conducto auditivo
rujulil ch’akulaj poro (cuerpo)
rujulil tzamaj fosa nasal
rujüt pamixkolöb’ oxiuraxis
rujutzop taquicardia
ruk’achjolom amoldamiento
ruk’amal cinta
ruk’amal ib’öch vaso capilar
ruk’amal uxlab’äl nervio olfatorio
ruk’amal wachaj, k’amawach
nervio óptico
ruk’aq ixim gorgojo (C.251)
ruk’aqatil picazón
ruk’atanal jok’ke’em metabolismo basal
ruk’atik choxokïk’ petequia
ruk’atik q’aq’ya’ dermatitis irrita-

ruk’ayesach k’amal

rukinaq’ ulew, rukinaq’ kumätz

tiva
ruk’ayesach k’amal crisis nerviosa
ruk’aykab’ q’utu’n comino
ruk’ijotay k’aslem multicelular
ruk’isb’al mewichikop sida
ruk’iyem runum ya’ adenopatía
ruk’iyem yajaqkekoj alcalosis
ruk’iyi’ala’s wachaj midriasis
ruk’iyijotay tzatzq’or glioma
ruk’iyik samajich’akul hipertrofia
ruk’iyinem kajotay oncogenes
ruk’iyiq’anal nuk’rikil dieta cetogénica
ruk’ojlib’al eyaj mandíbula
ruk’ojlib’al ija’tz ovario (gónada),
antera
ruk’oxomal ak’axab’äl tímpano
ruk’oxtz’ib’ ecografía
ruk’oxtz’ib’ doppler doppler
ruk’u’x ichaj repollo
ruk’u’x ija’tz almendra, albumen
ruk’u’x k’amajotay soma
ruk’u’x na’onemil hipotálamo
ruk’u’xb’e ch’ab’an cuerpo calloso
ruk’uxil itzaq’om toxina
ruk’amal nab’äl nervio gustativo
ruk’ok’il eyaj cemento (diente)
ruk’u’x ija’tz cotiledón
ruk’u’x pemech perla (P.G.43)
ruka’iq’il jachiq’ oxihemoglobina
ruka’n segundo
64

rukab’ yatz’umaj lactosa (mamífero)
rukajtz’ukal juna’ estaciones del
año
rukamik ataque, infarto
rukamik b’aq osteonecrosis
rukamik k’amati’ojil gangrena
rukamik k’uxaj ataque de corazón, infarto de corazón
rukamik ti’ojil necrosis
rukamik tzatzq’or ataque cerebral
rukamisel chikopil amoxicilina,
ácido clavulánico
ruka’n te’ej nodriza
rukanoxik yab’ikab’ curva de glucemia
rukaqib’öch’ pospo’y arteria pulmonar
rukaqil ch’akul eritema
rukaqil chi’achäq erupción del pañal
ruke’e’ïk digestión estomacal
ruke’em ch’akul masa corporal
ruke’em eyaj placa bacteriana
rukeb’e’ kumätz médula espinal
rukel wachaj iris
rukematz’ib’al elwachib’al tomografía computarizada
ruki’il sinanem orgasmo
ruki’il sabor
rukinaq’ ch’oy frijol silvestre, frijol de arroz
rukinaq’ ulew, rukinaq’ kumätz
frijol de culebra

rukis ch’umil

runimuchuq’a’ kïk’

rukis ch’umil cometa
rukïy k’uxaj angina
ruko’elq’anal xepamaj miniabdominoplastia
rukojo’ala’s wachaj anisocoria
rukojol kokal intercostal
rukojol tzamaj tabique
rukojol xikixkolöb’ yeyuno
rukokal ya’ galápago
rukolsach na’oj síncope
rukosik k’uxaj, q’itäj k’uxaj cardiopatía
rukotz’i’j ixöq placenta
rukowil eyaj marfil
rukowil rukeb’e’ kumätz esclerosis
rukowil tetzatzq’oril encefalosclerosis
rukumatzil k’uxaj mal en el bazo
rukup pedúnculo (flor)
rukup pamaj píloro
rukupukik ijaj espina bífida abierta
rukutub’aq jolomaj etmoides
rulaquche’el ijaj anfiartrosis
rulem eyaj esmalte
rulem wachaj, lemwach córnea
transparente (vista)
rulewal hábitat
ruloq’te’ jotay célula glial
rume’al q’ij planeta
rume’ilinem ti’ojilal amiotrófica
rume’uchuq’a’ k’u’x psicastenia
rume’utzil na’oj disfórico
65

rumeki’il sinanem anorgasmia
rumolochikopil
nima’ixkolöb’
flora intestinal
rumul ya’ remolino de agua
runa’oj etamab’alil teoría antropológica
runab’al wachaj vista (sentido)
runab’al ak’axab’äl oído (sentido)
runab’al aq’aj gusto (sentido)
runab’al b’aqilal óseo (sistema)
runab’al ib’och’il sistema sensorial
runab’al tz’umal tacto (sentido)
runab’al uxlab’äl olfato (sentido)
runab’al winäq hombre (sentido)
runaq’ wachaj ojo
runaqajb’aq q’ab’aj falange proximal
runik’aj tzatzq’oril hemisferio cerebral
runik’ajal tzatzq’or diencéfalo
runik’ajb’aq q’ab’aj falange media
runik’ajal
wachaj
frontaloccipital, frente
runimab’aq aqanaj tibia
runimab’aqil aqanaj fémur
runimab’aqil q’ab’aj húmero
runimaq’aq’ ch’a’k chancro
runimawi’ tzatzq’oril neocórtex
runimayawa’ kïk’ septicemia
runimq’axom qulaj tortícolis
runimuchuq’a’ kïk’ albúmina

runimuchuq’a’ kïk’ chulaj

ruq’a’ ejqa’n

runimuchuq’a’ kïk’ chulaj albuminuria
runuk’ulem q’ij solar (sistema)
runuk’ulem jolomaj partes de la
cabeza
runuk’ulem paläj partes de la cara
runum chub’aj glándula salivar
runum ixkolob’ glándula intestinal
runum kinäq’ glándula suprarrenal
runum pamaj glándula gástrica
runum q’anal glándula sebácea
runum saqaya’al ganglio linfático
runum tz’i’ orzuelo (vista)
runum tz’ojpil glándula sudorípara
runum ub’u’ glándula tiroide
(C.184)
runum wachaj, ruxe’ wachaj
glándulas lagrimales
runum ya’ ganglio
rupa’exik parálisis
rupa’exik aqanaj paraplejía
rupa’exik nik’ajich’akul hemiplegia
rupa’exik q’ab’aqän cuadriplejía
rupalb’äl grado
rupam aqanaj planta del pie
rupam b’aq médula o tuétano
rupam eyaj pulpa (diente)
rupam jachkïk’ intravascular
rupam k’uxaj endocardio
rupam q’ab’aj palma de la mano

rupam tepamaj endometrio
rupaxik k’ojlija’tz ovulación
rupeqës ixkolöb’ divertículo de
meckel
rupeqeti’ojil ak’axab’äl coleateatoma
ruperaj ch’akul extremidad
ruperaj chajinel ch’akulal antígeno
rupir qupich’akul muñón
rupitz’ik nima’ixkolöb’ colonectomía
rupitz’ik xek’amal radiculectomía
rupoch’ik kaxkatetza’m perfiloplastia
rupoch’ik lemwäch queratotomía
rupoch’ik q’aytz’eb’ cirugía plástica
rupoch’ik wachi’ queiloplastia
rupoch’ik xe’eyaj radectomía
rupoch’ik yab’ichi’ cirugía maxilofacial
rupoch’ob’al lemwach queratótomo
rupoch’otz’umal tz’ikïn circuncisión
rupoqolaj ik chile en polvo
rupoqolaj xnakät cebolla en polvo
rupoqonal ixkolöb’ enteropatía
rupunpun choy, raxq’ejum pato
de laguna (P.G.46)
ruq’a’ extremidad superior
ruq’a’ che’ rama (árbol, planta)
ruq’a’ ejqa’n mancuerna

66

ruq’a’ juku’

ruq’ijolaq’om q’atöy sachjotay

ruq’a’ juku’ remo
ruq’a’ ne’y hongo (clase)
ruq’a’ pospo’y bronquiolo
ruq’a’ ruche’elal ijaj vertebral
ruq’ajik aqanaj fractura del pie
ruq’ajik b’aqchi’ fractura de maxilar
ruq’ajik jolomaj fractura de cráneo
ruq’ajik q’ab’aj fractura del brazo
ruq’ajik tz’ikaj fractura del codo
ruq’anal q’atb’ey kïk’ émbolo líquido
ruq’anaya’ kinäq’ bilis
ruq’aq’al ch’akul ib’öch’ flebografía
ruq’atb’ey chun antagonista de
calcio
ruq’atik sachjotay quimioterapia
ruq’atik tz’ujachul uropatía obstructiva
ruq’atik tz’ujakïk’ hemostasia
ruq’atik tz’ujakïk’ shock
ruq’atk’iyilem ak’walil aborto
electivo
ruq’atowi’ tzamil abstemio
ruq’atsanäm kolwinaqil tamoxifeno
ruq’axch’äq tz’umal absorción
cutánea
ruq’axich’äq panixkolöb’ absorción intestinal
ruq’axk’amal wäch quiasma óptico
67

ruq’axo’ib’öch’ q’ab’aj braquialgia
ruq’axomal b’aqijolom cefalea
ruq’axomal ch’ekaj gonalgia
ruq’axomal ruche’el ijaj raquialgia
ruq’axya’ k’amib’öch’ presoterapia
ruq’ayitz’eb’ kinaq’il oncocitoma
renal
ruq’aytz’eb chi’aj queilonco
ruq’aytz’eb’ b’aqil osteoma
ruq’aytz’eb’ b’uyuti’ojil rabdomiosarcoma
ruq’aytz’eb’ k’amab’äl ganglioneuroma
ruq’aytz’eb’ lemwäch queracele
ruq’aytz’eb’ tepamaj mioma,
miometrio
ruq’aytz’eb’ ti’ojil miomosarcoma
ruq’aytz’eb’ tzatzq’or tumor cerebral
ruq’eteb’al che’ij abrazadera
cernv
ruq’eteb’al ruqul samajich’akul
abrazadera cervical
ruq’ij valor (cumpleaños, importancia)
ruq’ijolaq’om iq’ oxigenoterapia
ruq’ijolaq’om q’aq’ electroterapia
ruq’ijolaq’om q’atöy sachjotay
cobaltoterapia

ruq’ijolaq’om q’ijiq’aq’

rusipojiche’ k’ojlija’tz

ruq’ijolaq’om q’ijiq’aq’ helioterapia
ruq’ijolaq’om sanäm sonohisterografía
ruq’ijot’uj k’uxaj podómetro
ruq’ijul ch’ajo’n ciclo menstrual
ruq’ijul k’aslem generación
ruq’olil xikinaj cerrumen
ruq’or pamaj quimo (mezcla sustancia)
ruq’a’ ruche’el ijaj vértebra
ruq’axomal ib’öch’ neuralgia
ruqajib’al kaq’ïq’ sur
ruqajib’al q’ij occidente
ruqajikab’ kïk’ coma hipoglucémico
ruqul aqanaj tobillo
ruqul eyaj cuello (diente)
ruqul pamaj cardia (cuello de la
vejiga)
ruqul pospo’y válvula pulmonar
ruqul pospo’y bronquio
ruqul q’ab’aj muñeca
ruqul samajich’akul cervical
ruqul tepamaj cérviz
ruqupik k’amati’ojil incisión
rurab’ti’ojil q’otzaj musculo cigomático
ruraxal ulew húmedo (tierra)
rusachjotay b’aq osteosarcoma
rusachjotay kïk’ leucemia
rusachjotay sase’ hepatoblastoma
rusachk’uxil k’amab’äl neurotóxico

rusachoj b’anikil trastorno disocial
rusachoj b’enäq k’uxaj trastorno
obsesivo-compulsivo
rusachoj jachonem autismo
rusachoj k’amalil esclerosis lateral
rusachoj k’iyilem trastorno de rett
rusachoj kikotem trastorno bipolar
rusachoj nataxïk trastorno de estrés agudo
rusachoj nimaxib’iri’ïl trastorno
de pánico
rusachoj nuk’una’oj esquizofrenia
rusachoj pamaj indigestión
rusachoj uchub’an piromanía
rusachoj uxlanem astenia
rusachonem ya’ok’aslem climaterio
rusal tz’i’ tiña (P.G.49)
rusamach’akul xepamaj viscera
rusamaj función
rusamaj kojolwinaqil función sexual
rusanäm kojolwinaqil estrógeno
rusanamil k’amab’äl anfetamina
rusaqil wachaj esclerótica
ruset wachaj orbicular
rusewo wakaxilal sebo de res
rusi’j parkïy flor de izote
rusipojiche’ k’ojlija’tz salpinguitis

68

rusipojik aq’aj

rusipojik tuyuq’

rusipojik aq’aj glositis
rusipojik aqanaj dermatitis por estasis
rusipojik b’aq osteomielitis
rusipojik ch’akul dermatitis
rusipojik chajinel prostatitis
rusipojik che’elijaj raquitis
rusipojik eyaj gingivitis
rusipojik ib’och’ilal flebitis
rusipojik ijlaqul tumefacción
rusipojik jorjör faringitis
rusipojik jujuk’amal polineuritis
rusipojik k’amal neuritis
rusipojik k’amti’ tendinitis
rusipojik k’ojlija’tz anexitis
rusipojik k’uxaj pancarditis
rusipojik kinäq’ nefritis
rusipojik kite’ib’och’ poliarteritis
nodosa
rusipojik kowil orquitis
rusipojik laqul artritis
rusipojik naq’wäch oftalmia
rusipojik nima’ixkolöb’ colitis
rusipojik pamixikin otitis
rusipojik peqe’ixkolöb’ diverticulitis
rusipojik peqeya’ bursitis
rusipojik pirch’akul uveítis
rusipojik pirk’uxaj carditis
rusipojik pospo’y nocardiosis
rusipojik quluch’ adenitis
rusipojik rij wachaj blefaritis
rusipojik rub’ey chulaj uretritis
rusipojik rub’ey saqaya’al linfa69

denitis
rusipojik ruchi’ tepamaj cervicitis
rusipojik ruk’ojlib’al ija’tz ooritis
rusipojik rukel wachaj iritis
rusipojik rukojol xikixkolöb’ yeyunitis
rusipojik rupam ixkolöb’ gastroenteritis
rusipojik rupam k’uxaj endocarditis
rusipojik rupam pamaj gastritis
rusipojik ruqul pospo’y bronquitis
rusipojik rusaqil wachaj escleritis
rusipojik rutas pamaj peritonitis
rusipojik rutasul k’uxaj pericarditis
rusipojik ruti’ojil k’uxaj miocarditis
rusipojik ruwi’ kowil balanitis
rusipojik ruxe’ jorjör esofagitis
rusipojik ruxe’ tz’umal dermitis
rusipojik saqsa’y pancreatitis
rusipojik sase’ hepatitis c y b crónica
rusipojik tasitz’atzq’or encéfalomeningitis
rusipojik tetzatzq’oril encefalomielitis
rusipojik ti’eyaj periodontitis
rusipojik tuyuq’ coxitis

rusipojik tzamipospo’y

rutz’aqat chajich’akul

rusipojik tzamipospo’y neumonitis
rusipojik tzatzq’or encefalitis
rusipojik unum chub’aj paperas
rusipojik unutz’um mastitis
rusipojik wachi’aj queilitis
rusipojik xarib’öch’ hemorroide
rusipojik xeti’ojil aqanaj fascitis
rusipojik xexik’ixkolöb’ ileítis
rusipojik yakb’äl chulaj cistitis
rusipojilem wachaj queratitis
Rusok chikopil reservorio
rusokotajik lemwachaj abrasión
corneal
rut’arak’ox na’on estímulo vibroacústico
rutank’or xikinaj lenticular
rutas pamaj peritoneo
rutas tzatzq’or meninges (arteria)
rutasul k’uxaj pericardio
rute’ pamaj, tepamaj matriz, vientre, útero
rute’ tutz’ himen
ruti’ojil aqanaj músculo de extremidad inferior
ruti’ojil k’uxaj miocardio
ruti’ojil paläj bucinador (músculo)
ruti’ojil tz’umal músculo cutáneo
ruti’ojiq’ pospo’y enfisema pulmonar
ruti’ojil b’aqaqanaj músculo de
extremidad inferior
ruti’ojil jolomaj músculo de la cabeza
70

ruti’ojil kutamil músculo de tronco
ruti’ojil q’ab’aj músculo de brazo
ruti’ojil qulaj músculo de cuello
rutijonik chi’eyaj educación bucodental
rutikomal kajulew elemento de la
naturaleza
rutob’al telemaj deltoides (músculo)
rutojtob’al b’aq gammagrafía
ósea
rutojtob’al b’eyak’ay colangiografía
rutojtob’al kaqa’ib’öch’ arterografía
rutojtob’al retq’aq’ ti’ojilal electromiografía
rutojtob’al rub’ey kïk’ angiografía
rutojtob’al rutz’etwäch k’uxaj
ecocardiografía
rutojtob’al ruya’ kik’te’ej amniocentesis
rutojtob’enik prueba
rutojtob’enik jiq’uxla’ espirometría
rutun che’, ruwi’ che’ copa del árbol
rutunul xek’amal irradiado
rutz’apik laqujolom craneos inostosis
rutz’aqat resto
rutz’aqat chajich’akul inmunote-

rutz’aqat na’onem

rutza’m aq

rapia
rutz’aqat na’onem anabolismo
rutz’etb’al ak’walil fetoscopia
rutz’etb’al itzk’amawach tonómetro
rutz’etb’al kexb’ekïk’ transiluminador
rutz’etb’al naq’wäch oftalmoscopio
rutz’etb’al nima’ixkolöb’ colonoscopia
rutz’etb’al pamaj gastroscopia
rutz’etb’al pamilaqul artroscopio
rutz’etb’al
q’atjiq’anem,
q’atjiq’ib’äl desfibrilado
rutz’etb’al ruk’oxotz’ib’ ecógrafo
rutz’etb’al rupam ch’akulaj endoscopia
rutz’etb’al ruqul pospo’y broncoscopia
rutz’etb’al tepamaj histeroscopia
rutz’etb’al tutz’ colposcopia
rutz’etb’al unutz’um mamógrafo
rutz’etb’al wak’uxaj toracoscopia
rutz’etb’al xejorjör esofa